Медали 8 къахьыгъ

Мы спорт лъэпкъымкIэ Къыблэ федеральнэ шъолъырым изэнэкъокъу Ермэлхьаблэ щыкIуагъ. Илъэс 21-м нэс зыныбжь кIалэхэм ыкIи пшъашъэхэм заушэтыгъ. Адыгеим илIыкIохэм медали 8 къахьыгъ.

Зэнэкъокъум ифинал едзыгъо Тульскэ хэкум щыкIонэу щыт, ащ хэлэжьэщтхэр мыщ къыщынэфагъэх. Тэхъутэмыкъое районым испорт еджапIэу «Шапсыгъ» зыфиIорэм зыщызыгъэсэхэрэ Мэлыщ Аскэррэ Нэгъуцу Амиррэ нахь къахэщыгъэх. Апэрэм текIоныгъэр къыдихыгъ, ятIонэрэм ящэнэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Джыри зы джэрз медаль тикомандэ къыфэзыхьыгъэр Мэлгощ Адам. Нэпсэу Бислъан ыгъэсэрэ Камилла Дзагаловамрэ Татьяна Шаталовамрэ дышъэ медальхэр къыдахыгъэх. ЯтIонэрэ хъугъэ Мария Лодневар. Ящэнэрэ чIыпIэр къыдахыгъ Анастасия Коржовам ыкIи Едыдж Разиет.