Лъэпкъ зыкIыныгъэм фэгъэхьыгъэу

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэу шэкIогъум и 4-м тикъэралыгъо щыхагъэунэфыкIыщтым фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр Адыгеим ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащызэхащэщтых.

Мыекъуапэ шэкIогъум и 3-м Дунэе гъэсэныгъэ Iофтхьабзэу «Этнографическэ Iорытхышху» зыфиIорэр щыкIощт, Мые­къопэ къэралыгъо технологическэ университетым ишIэныгъэ тхылъеджапIэ сыхьатыр 3-м ар щырагъэжьэщт. Мы мэфэ дэдэм Адыгэ республикэ ныбжьыкIэ тхылъеджапIэм сыхьатыр 5-м хьакIэщ щыкIощт, ащ лIыгъэм фэгъэхьыгъэ адыгэ орэдхэр къыщаIощтых, лъэпкъ хабзэ­хэм ащытегущыIэщтых. Джыри непэ пчыхьэм сыхьатыр 6-м «Лъэпкъ­хэр бэ мэхъух, Родинэр зы!» зыфиIорэ Iоф­тхьабзэу «Искусствэхэм ячэщ» къы­дыхэ­лъы­тагъэр АР-м и Лъэпкъ музей щыкIощт.

ШэкIогъум и 4-м пчэдыжьым сыхьатыр 10-м гурыт-хэушъхьафыкIыгъэ еджа­пIэхэм азыфагу волейболымкIэ Мые­къуапэ изэнэкъокъу АКъУ-м щыкIощт, «Искусствэхэм ячэщ» къыдыхэлъыта­гъэу сыхьатыр 11-м къыщыублагъэу ипчъэхэр зэIухыгъэщтых АР-м и Лъэпкъ музей, сыхьатыр 11-м къыщыублагъэу 2-м нэс Мыекъуапэ Зэкъошныгъэм игупчэу дэтым мэфэкI Iофтхьабзэу лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэр щыкIощт. Ащ къыдыхэлъытагъэу зэхэхьащтых, концерт щыIэщт, лъэпкъ IэпэIасэхэм яIофшIагъэхэр къыщагъэлъэгъощтых, «Лъэпкъхэр бэ мэхъух, Родинэр зы!» зыфиIорэ Iофтхьабзэр зэхащэщт, лъэпкъ шхыныгъохэр къырахьылIэщтых, быракъы­жъыехэмрэ кусэхэмрэ щатыщтых, нэмыкI Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонхэри щызэхащэщтых.

Мыекъуапэ культурэм и Унэу «Гигант» зыфиIоу дэтым, къэралыгъо филармонием ыбгъукIэ зыгъэпсэфыпIакIэу щашIыгъэм, искусствэхэмкIэ еджапIэхэм, сурэт гъэлъэгъуапIэм, Пушкиным ыцIэ зыхьырэ Унэм, Мыекъопэ къэлэ паркым джащ фэдэу лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ тефэу Iофтхьабзэхэр ащыкIощтых. Ахэм афэгъэхьыгъэу нахь игъэкIоты­гъэу шэкIогъум и 2-м къыхэтыутыгъ.