КIэщакIо зыфэхъугъэхэр

НыбжьыкIэ парламентэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм щызэхащагъэм я IV-рэ зэхэсыгъо непэ иIагъ. АР-м и ЛIышъхьэ ыкIи АР-м иминистрэхэм я Кабинет я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, депутатхэр ащ хэлэжьагъэх. Зэхэсыгъор зэрищагъ НыбжьыкIэ Парламентым итхьаматэу Эвелина Ананиковам.

АР-м и ЛIышъхьэ ыцIэкIэ къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс къарихыгъ Владимир Свеженец. Республикэм ищыIакIэ ыгъэгумэкIхэу, хэхъоныгъэхэр ышIынхэм анахь чанэу зиIахь хэзылъхьэхэрэр зыхэт Парламентым ишIуагъэу къа­кIорэр, сэнаущыгъэу ахэлъыр республикэми, къэралыгъоми зэрэщытэу, лъэшэу зэрящыкIагъэр уахътэм къызэригъэ­лъэгъуагъэр ащ къыхигъэ­щыгъ. Iофэу агъэцакIэрэм, нэмыкIэу зыпылъхэм гъэхъа­гъэхэр ащашIынхэу, лъэгэпIэ инхэм анэсынхэу къафэлъэ­Iуагъ.

Къэралыгъо Советым – Хасэм идепутатхэм ацIэкIэ шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъэзагъ Владимир Нарожнэм. Хэбзэихъухьэ ныбжьыкIэхэр республикэм иобщественнэ ыкIи иполитическэ щыIакIэ чанэу зэрэхэлажьэ­хэрэр пстэумэ апэу ащ къы­хигъэщыгъ.

— ГуфэкIо Iофым икубзыпIэм итхэм шъуащыщ, — къыIуагъ Парламентым и Тхьаматэ. — Пандемием илъэхъани, джырэ уахътэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зыщыкIорэми зэшIошъухырэр зэрэбэр къэнэфагъ. Хэбзэихъухьан IофымкIэ пшъэ­дэкIыжьэу шуиIэри зыщы­жъугъэгъупшэрэп, арышъ, кIэщакIо шъу­зы­­фэхъухэрэм япхырыщынкIэ Iэпы­Iэгъу тышъуфэхъуным сыдигъокIи тыфэ­хьазыр.

Мы зэхэсыгъом къырагъэблэгъагъэх Адыгэ къэ­ралыгъо ыкIи Мыекъопэ технологическэ университетхэм яюридическэ факультетхэм ястудентхэу «Моя законотворческая инициатива» зыфиIорэ

Урысые зэнэкъокъум хэлажьэхи лъэ­ныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ текIоныгъэр къыщызыхьыгъэхэмрэ ахэм янаучнэ пащэхэмрэ. Владимир Нарожнэр ахэм къафэгушIуагъ ыкIи АР-м и Парламент ищытхъу тхылъэу афагъэшъошагъэхэр аритыжьыгъэх.

Нэужым НыбжьыкIэ Парламентыр кIэщакIо зыфэхъугъэхэм атегущыIагъэх. Адыгеим икъэралыгъо тынхэм яспискэ зыр фэгъэхьыгъ. «За участие в специальной военной операции» ыкIи «За содействие специальной военной операции» зыфиIорэ медальхэр ащ хэгъэ­хьэгъэнхэр парламентарие ныбжьыкIэ­хэм игъоу алъытагъ.

Джащ фэдэу очнэ шIыкIэм тетэу еджэрэ студентхэм федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэу стипендие ятыгъэным фэгъэхьыгъэ унашъоу УФ-м апшъэрэ гъэсэныгъэмкIэ ыкIи наукэмкIэ и

Министерствэ ыштагъэм зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэу джэпсалъэ къагъэхьазырыгъ. Стипендиер зэратырэ процент пчъагъэр нахьыбэ шIыгъэнэу ащ къыщеIо.

Мыхэм АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэр ахэплъэнхэу зэдаштагъ.

ХЪУТ Нэфсэт.