Къэралыгъом инеущрэ мафэ ылъапс

Урысыем мэхьанэшхо зиIэ мэфэкIэу щыхагъэунэфыкIыхэрэм зэу ащыщ зыкIыныгъэм и Мафэ. Къэралыгъор чIыпIэ гузэжъогъу зыщифэгъэгъэ лъэхъаным лъэпкъхэр зэрэзэкъохьэгъагъэхэм ятамыгъэ ишIэжьэу мы мафэр агъэнэфагъ.

ЛIэшIэгъубэмэ къакIоцI лъэпкъ­хэм азыфагу илъ хъугъэ зэ­къошныгъэмрэ зэгурыIоны­гъэм­рэ ары Урысыем икъэралыгъо гъэпсыкIэ лъапсэ фэхъу­гъэр. Джа зэфыщытыкIэ дахэр текIоныгъэу ыкIи гъэхъагъэу тиIэхэм ащыщ.

Тикъэралыгъо ищытхъурэ ыкIуачIэрэ ахэхъоным Урысыем илIэужыбэ фэлэжьагъ. Непи лъэпкъхэм зыкIыныгъэу ахэ­лъыр хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием къыгъэлъэгъуагъ. Пшъэ­рылъышхохэр зэшIохыгъэнхэ фаеу зыщыхъугъэ лъэхъаным, хэгъэгушхом ицIыфхэм узэдэIэпыIэжьыным, узэкъоуцоным, хымэ лыузыр зэхэпшIэным мэхьанэшхо зэряIэр нахь къагурыIуагъ. Украинэм хабзэр щызыубытыгъэ неонацистхэм апэшIуекIорэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием ишIуагъэкIэ Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэм, Запорожскэ ыкIи Херсонскэ хэкухэм арыс­хэм шъхьафитныгъэ агъоты­жьыгъ.

Нэбгырэ мин 500 имыкъу зыщыпсэурэ Адыгэ Республикэр пштэмэ, цIыф лъэпкъ зэфэшъхьа­фи 100-м ехъумэ рэхьатныгъэрэ зэгурыIоныгъэрэ азыфагу илъэу, шъхьэкIэфэныгъэ зэфыряIэу зэрэзэдэпсэухэрэм урыгушхонэу щыт. Лъэпкъ пэпчъ зэрэфэлъэ­кIэу ишэн-хабзэхэр лъегъэкIуа­тэх, егъэлъапIэх. ЗэкIэри зэ­фэдэу республикэм ищыIэныгъэ къыхэлажьэх. А зэпстэури къа­дэзыгъэхъурэр зыкIыныгъэ азы­фагу зэрилъыр ары. БлэкIыгъ­э­ри, непэрэ мафэри, къэкIощтыри пытэу зэпхыгъэнхэр мэфэкI Iофтхьабзэу Адыгеим щызэхащэхэрэм гупшысэ шъхьа­Iэу яI. Илъэс къэс мэфэкI программэхэм патриотизмагъэр нахь къа­хэщы зэрэхъурэр къыткIэхъу­хьэрэ ныбжьыкIэхэм хэгъэгур шIу алъэгъоу пIугъэнхэмкIэ мэхьанэ иI.

Лъэпкъэу тиреспубликэ исхэм янахьыбэм общественнэ организациехэр яIэх. Адыгеим Iоф­тхьабзэу щызэхащэхэрэм зэкIэми яIахьышIу халъхьэ. Мэфэ­кIым ипэгъокIэу ахэм ялIыкIохэм ащыщхэм гущыIэгъу тафэхъугъ.

Общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ мэхьанэшхо ритызэ, республикэм щып­сэурэ лъэпкъхэм азыфагу зэгурыIоныгъэрэ рэхьатныгъэрэ зэрилъым ар зэришыхьатыр хигъэунэфыкIыгъ.

— Республикэм щызэхэщэгъэ общественнэ организацие пстэуми яустав итхагъэр лъэпкъхэм языкIыныгъэ, язэгурыIоныгъэ, ярэхьатныгъэ гъэпытэгъэн­хэр ары. ЗэкIэми зэпхыныгъэ зэдытиIэу тызэдэлажьэ, Iофхэр зэдэтэгъэцакIэх, Iэнэ хъураехэр зэхэтэщэх, Iофыгъоу къэуцухэрэм татегущыIэ. Лъэпкъ зэфэшъхьафэу Урысыем щыпсэухэрэр зэ­къохьа­гъэхэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием зэрэхэлажьэхэрэм мэхьанэшхо иI. Хэгъэгум и Главнокомандующэ къафигъэуцугъэ пшъэрылъхэр щытхъу хэлъэу ахэм агъэцакIэ. Тэри, «Адыгэ Хасэм» ыцIэкIэ, амал зэриIэу тидзэ­кIолIхэм IэпыIэгъу тафэхъу, — къы­Iуагъ ЛIымыщэкъо Рэмэзан.

Адыгэ Республикэм щыпсэурэ къэндзалхэм яобществэу «Дуслыкым» ипащэу Алим Ильясовым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, зыкIыныгъэм и Мафэ пстэуми ящыкIыгъэ мэфэкIэу щыт.

— Мы мафэр зыкIыныгъэмрэ зэгурыIоныгъэмрэ ятамыгъэу зэрэщытым имызакъоу, лъэпкъ пэпчъ ишэн-хабзэхэр къыриIотыкIынхэм изы амалхэм ащыщ. Республикэм къэндзал мини 3 фэдиз щэпсэу, Мыекъуапэ нэбгырэ мин фэдиз дэс. Тигуапэу мы мэфэкIым тыхэлажьэ, тилъэпкъ шхыныгъохэр, тишъуашэхэр, тикъашъохэр къэтэгъэлъагъох. Джащ фэдэу мы мэфэкIым ишIуагъэкIэ нахь зэпэблагъэ тызэфэхъу, — еIо Алим Ильясовым.

Мыекъопэ къэзэкъ отделым иатаман иапэрэ гуадзэу Сергей Захаровым мы мэфэкIым мэхьанэшхо реты.

— Урысыем къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зыщыхъугъэ мафэм мыр итамыгъэу щыт, — еIо С. Захаровым. — Кавказым щыпсэухэрэм сыд фэдэрэ лъэхъани къэралыгъор къызэраухъумэрэр хъугъэ- шIэгъабэхэм нафэ къытфашIыгъ: Хэ­гъэгу зэошхом къыщегъэжьагъэу нэмыкI зэо зэпэуцужь зэфэшъхьафэу къыблэ гъунапкъэхэм ащыкIуагъэхэми, непэ хэ­ушъхьа­фыкIыгъэ дзэ операциеу щыIэми. Мамыр щыIакIэр агъэпытэным фэшI къэзэкъ нэбгырэ 600 фэдизмэ ядзэ пшъэрылъхэр мыщ щагъэцакIэх. Зы­кIы­ны­гъэм и Мафэ мэхьэнэ куоу иIэр лъэпкъ ыкIи дин зэфэшъхьафхэр зэкъо­тынхэр ары. Джащ фэдэ зыхъукIэ лъэпсэ пытэ зиIэ къэралыгъо дгъэпсын тлъэ­кIыщт, ащ къыткIэхъурэ сабыйхэр рэхьатныгъэ яIэу щыпсэущтых.

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ фэгъэ­хьыгъэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр шэкIогъум и 2 — 4-м Мыекъуапэ игупчэ щыкIощтых. Республикэм щыпсэухэрэр, хьакIэу къэкIуагъэхэри зэхэщакIохэм мэфэкIым рагъэблагъэх.

Iэшъынэ Сусан.

Сурэтыр: А. Балабась.