Адыгеир хэлэжьэщт

Дунэе къэгъэлъэгъон-форумэу «Урысыер» зыфиIорэр шэкIогъум и 4-м Москва и ВДНХ къыщызэIуахыщт. Джырэ уахътэм шъолъырхэр экспозициехэм язэхэгъэуцон ыуж итых. Ахэм зэу ащыщ Адыгэ Республикэри.

Шъолъырхэм якъэгъэлъэгъуапIэхэр дэхэ дэдэу агъэпсых, ащ шъхьадж ежь екIолIэкIэ гъэнэфагъэ къыфегъоты. Урысыем исубъектхэм якультурэ ахэм къыраIотыкIы. Илъэсныкъом къыкIоцI Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр, экскурсиехэр, нэмыкIхэр зэхащэщтых.

— Адыгеим щыпсэухэрэр мы къэгъэлъэгъоным еплъынхэу есэгъэблагъэх. Мыр зыфэдэ щымыIэ къэ­гъэлъэгъон хьалэмэт. Сыда пIомэ, бэрэ къы­хэкIырэп къэралыгъом ишъолъырхэр зэкIэ зы чIыпIэм щызэрэугъоихэу, культурэм, шэн-хабзэхэм, брэндэу яIэхэм алъэныкъокIэ гъэхъагъэхэр къыраIотыкIыхэу, — къыщитхыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат и Телеграм-нэкIубгъо.