Iэрыфэгъу афэхъущт

Сэкъатныгъэ зиIэхэм япсауныгъэ зыпкъ итыным лъыплъэгъэнымкIэ ыкIи социальнэ щыIэкIэ-псэукIэ амалхэм ахэр афэгъэсэгъэнхэмкIэ отделение непэ къыщызэIуа­хыгъ нэжъ-Iужъхэр ыкIи сэкъатныгъэ зиIэхэр зыщаIыгъхэрэ Адыгэ республикэ унэ-интернатым. Ащ хэлэжьагъ АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч, отделением иIофышIэхэр, социальнэ фэIо-фашIэхэр зыфагъэцакIэхэрэр.

— Урысые къэралыгъо программэу «Iэрыфэгъу щыIакI» зыфиIорэм хэхьэрэ программэу сэкъатныгъэ зиIэхэр, кIэлэцIыкIухэри ахэтхэу, щыIэныгъэм хэгъэгъо­зэгъэнхэм фэгъэхьыгъэм ишIуагъэкIэ мы отделениер къызэIутхын тлъэкIыгъ. Феде­ральнэ бюджетым къикIыгъэ сомэ миллиони 9-рэ мин 200-р ащ пэIухьагъ. Мы мылъкум къырытщэфын тызфитыр оборудованиер, мебелыр ыкIи псауныгъэр зыпкъ зэрэрагъэуцожьырэ техническэ амалхэр ары. Сэкъатныгъэ зиIэ цIыфым ипсауныгъэ зыпкъ итынымкIэ, щыIэкIэ-псэукIэ амалхэр ыIэ къидгъэхьанхэмкIэ пшъэрылъэу непэ къэралыгъом къытфигъэуцурэр зэшIохыгъэ хъунымкIэ мы отделениер амалышIу хъущт. Социальнэ фэIо-фашIэхэр зэдгъэгъотырэ нэбгырэ мини 5 фэдиз республикэм щэпсэу, ахэм зэкIэми мыщ зыкъыфагъэзэн алъэкIыщт, — хигъэунэфыкIыгъ Мырзэ Джанбэч.

Министрэм къызэриIуагъэмкIэ, мы унэ-интернатым чIэсхэмкIи къызэIуа­хыгъэ отделениер Iэрыфэгъу хъущт. Сыда пIомэ ахэр игъом ыкIи зыщыфаехэм сымэджэщ­хэм ащэнхэ амал щыIагъэп. Джы чыжьэу мыкIохэу япсауныгъэ зыпкъ ра­гъэуцожьын алъэкIыщт.

РеабилитациемкIэ отделением ипащэу Владимир Евсюковым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъо­гъэ цIыфхэм япсауныгъэ зыпкъ рагъэуцо­жьынымкIэ, ящыIэныгъэ изытет нахьышIу ашIынымкIэ мы отделением мэхьанэ иI. Мыщ мафэрэ Iоф ышIэщт, зэштэгъум нэбгырэ 20 фэдизмэ Iоф адашIэшъущт. Республикэм ирайонхэм къаращыщтхэм апае хэушъхьафыкIыгъэ палатэхэр нэбгырэ 20-мэ ателъытагъэу къызэIуахы­гъэх. ТапэкIэ отделением иIофшIэн стационар шIыкIэм тырагъэхьан гухэлъ яI.

— Непэ къызэIутхыгъэ отделением кабинети 10 хэхьэ, — къеIуатэ Владимир Евсюковым. – Врач ыкIи специалист зэфэшъхьафхэм Iоф щашIэщт: реабилитологым, физиотерапевтым, массажистым, социальнэ педагогым, психологым. РеабилитациемкIэ хэушъхьафыкIыгъэ программэм тетэу сэкъатныгъэ зиIэ нэбгырэ пэпчъ фагъэцэкIэщт фэIо-фа­шIэхэр къыфатхыщтых.

Нэужым отделениер къаплъы­хьагъ, зэIазэхэрэм ащыщхэм гущыIэгъу афэхъугъэх.

ИлъэсиплIыкIэ узэкIэIэбэ­жь­мэ, инсульт хъуи Михаил Родиныр янэ-ятэхэм афэмыIыгъэу унэ-интернатым къыратыгъ. Джы ащ мы отделением ипсауныгъэ зыпкъ щырегъэуцожьы.

— Инсульт сызэхъум сыгущыIэни, сызекIони слъэкIыщтыгъэп, — къеIуатэ ащ. – Операции сашIыгъ, илъэс зэкIэлъыкIохэм зэпымыоу ыкIи семызэщэу щыIэныгъэм икIэрыкIэу зызэрэфэзгъэсэщтым, сипсауныгъэ зыпкъ зэризгъэуцожьыщтым ыуж сит. Мары шъолъэгъу, джы дэгъоу сэгущыIэ, сэзекIо. Ау сIэ сэмэгу икъоу сфэгъэIорышIэрэп, къыздеIахэрэп. Джы ар къызэрезгъэтIупщыжьыщтым сыдэлажьэ.

Сэкъатныгъэ зиIэхэм реабилитацие зыщахьын алъэкIыщт отделениеу къызэIуахыгъэм мэхьанэшхо иI. НэмыкI чIыпIэ­хэм афэмыдэу, мыр ащ фэдэ цIыф купхэм къякIунэу зэтырагъэпсыхьагъ. КъэкIощт илъэсхэм отделением иIофшIэн хагъэхъон гухэлъ яI.

Iэшъынэ Сусан.

Сурэтхэр: Артур Лаутеншлегер.