Псауныгъэр гъэпытэгъэнымкIэ амалышIу

Физкультурэ-спорт комплексэу «IофшIэным ыкIи зыкъэухъумэжьыным сафэхьазыр» зыфиIорэм изичэзыу тхьамафэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Чъэпыогъум и 23-м къыщегъэжьагъэу и 29-м нэс рагъэкIокIыгъэ Iофтхьабзэр япшIэнэрэ хъугъэ. Республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыпсэурэ нэбгырэ 21-рэ ащ хэлэжьагъ, ахэм янахьыбэр кIэлэеджакIох.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыпсэухэрэм физическэ ухьазырыныгъэу яIэмкIэ зызэраушэтырэм дакIоу япсауныгъэ агъэпытэ, мэхьанэшхо зиIэ спорт Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм ахэлажьэх. Мы тхьамафэм къыкIоцI физкультурэ-спорт комплексэу «IофшIэным ыкIи зыкъэухъумэжьыным сафэхьазыр» зыфиIорэм ишапхъэхэр атыгъэх. Хабзэ зэрэхъу­гъэу, анахь дэгъоу зыкъэзыгъэлъэгъуагъэхэм дышъэ, тыжьын, джэрз бгъэхалъхьэхэр афагъэшъошагъэх.

Мызыгъэгум дышъэ бгъэхалъхьэр нэбгырэ 11-мэ къалэжьыгъ, адрэхэм, зэкI пIоми хъунэу, зэрифэшъуашэу шапхъэхэр атыгъэх.