Музей егъэджэнхэр

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей чъэпыогъум и 31-м егъэджэнхэр щыкIуагъэх.

Илъэс 15 хъугъэ АР-м и Лъэпкъ музей мы Iофтхьабзэр зызэхищэрэр. Хабзэ зэрэхъугъэу, Адыгеим ит музейхэм яIофышIэхэр джыри мыщ щызэIукIагъэх.

Егъэджэнхэр къызэIуихыгъ Лъэпкъ музеим ипащэу Джыгунэ Фатимэ.

«Музейхэр къэралыгъом игъун­джэх, лъэпкъым ынапэх. БлэкIыгъэ лъэхъанымрэ джырэ уахътэмрэ ахэм зэрапхых. ЛIэшIэгъу зэблэкIхэм ятарихъ, лъэпкъым, цIыфхэм ягушъхьэлэжьыгъэ яухъумакIох. Научнэ IофшIагъэхэм, адыгэ лъэпкъым итарихъ ыкIи ащ хэхъоныгъэу ышIыхэрэм непэ татегущыIэщт», — къыIуагъ пэублэм Джыгунэ Фатимэ.

Музей егъэджэнхэр лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ гощы­гъагъэх. Апэрэр Лъэпкъ музеим иIофышIэу Шэуджэн Налмэс зэрищагъ. Музей IофшIэным итеориерэ ипрактикэрэ, экспозиционнэ ыкIи педагогическэ лъапсэу ащ иIэр, Адыгеим итарихъ ыкIи иэкологие — мы­хэм ащ щатегущыIагъэх.

«Музейхэр — Адыгеим ит псэупIэхэм ятарихъ иухъума­кIох» зыфиIорэ IофшIагъэм къытегущыIагъ гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым ишIэныгъэлэжьэу ЕмтIылъ Разиет. «Къуаджэу Хьа­курынэхьаблэ итарихъ» фэгъэ­хьыгъэу къэгущыIагъ Шэуджэн районым ит музееу Андырхъое Хъусен ыцIэ зыхьырэм иIофы­шIэу Хьакурынэ Фатимэ. Музееведением ыкIи тарихъым ягу­мэкIыгъохэм язэхэфын фэгъэхьыгъагъ ЛIышэ Фатимэ ипсалъэ. НэмыкI научнэ Iоф­шIэнхэми егъэджэнхэм щатегущыIагъэх.

ЯтIонэрэ лъэныкъор Адыгеим иархеологиерэ иэтнографиерэ афэгъэхьыгъагъ. Ар зезыщагъэр Лъэпкъ музеим иIофышIэу Набэкъо Асиет.

Ижъырэ адыгэ псэолъэшIыным — дольменхэм, чыиф унэхэм афэгъэхьыгъэу гъэшIэгъонэу, узIэпищэу къыIотагъ археолог цIэрыIоу, экспедицие пчъагъэхэм ащылэжьагъэу, зиIэшъхьитIукIэ лъэпкъ кIэныр къэзыугъоигъэ, АР-м и Лъэпкъ музей инаучнэ IофышIэ шъхьа­Iэу Тэу Аслъан. Адыгэ Респуб­ликэм и Лъэпкъ музей адыгэхэм ямузыкальнэ Iэмэ-псымэу чIэлъ­хэм къатегущыIагъ

Сихьаджэкъо Иринэ. Лъэпкъ музеим щызэIугъэкIэгъэ тамыгъэхэм афэгъэ­хьыгъэу къэзэрэугъоигъэхэм къафиIотагъ Мамырыкъо Саидэ.

Музейхэм яIофшIэн нахь дэ­гъоу, гъэшIэгъонэу зэхэщэгъэнымкIэ мыхэм афэдэ Iофтхьабзэхэм мэхьанэшхо яI.

Лъэпшъыкъо Фатим.