Машинэхэр щызэхэтыжьхэп

Непэ, шэкIогъум и 1-м, поселкэу Яблоновскэм икIыхэу Краснодар кIохэрэм ягушIогъо­шхуагъ. Яблоновскэ лъэмыджым иикIыпIэ дэжь машинэхэр жъугъэу щызэхэтыжьыгъэ­хэп. Ар къызхэкIыгъэри гъэнэфагъэ: лъэмыджым иятIонэрэ гъогубгъоу ашIыгъэр атIупщыгъ.

Сурэтыр: АМ.

ШэкIогъум и 1-м пчэдыжьым псыхъоу Пшызэ телъ Яблоновскэ лъэмыджыкIэм гъогубгъоу иIэр зэкIэ щызэIухыгъагъ. Ащ ишIуагъэкIэ Адыгэ Республикэмрэ Краснодар краимрэ зэзыпхырэ зэпырыкIыпIэм иамалхэр зэкIэ гъэфедагъэхэ хъугъэ.

Яблоновскэ лъэмыджыр псыхъоу Пшызэ телъ автомобиль лъэмыдж, къалэу Краснодаррэ Адыгэ Респуб­ликэм ипоселкэу Яблоновскэмрэ зэрепхых. «Краснодар — Новороссийск» (А146) зыфиIорэ гъогум ар щыщ.