Лъэпкъхэм языкIыныгъэ культурэм къыщэлъагъо

Лъэпкъ культурэхэм я Дунэе фестивалэу Республикэу Татарстан икъэлэ шъхьаIэ щыкIуагъэм Адыгеим илIыкIо хэлэжьагъ. Творческэ объединениеу «Ошъадэм» иорэдыIоу Хъурэнэ Азэ фестивалым ипчэгу ижъырэ адыгэ орэдэу «Гощмафэ» къыщиIуагъ.

Сурэтыр: «Ошъад»

Тюрк лъэпкъхэм яэстраднэ артистхэм ямузыкальнэ мэфэкI инэу ятIонэрэ илъэс хъугъэу мы фестивалыр Казань щызэхащэ. Ащ икIэщакIор Республикэу Татарстан къэндзал культурэмкIэ иобщественнэ фондэу Рашит Вагаповым ыцIэ зыхьырэр ары. «Восточный базар» ащ фаусыгъ ыкIи мыгъэрэ зэхахьэм лъэпкъ культурэ 40-м, къэралыгъо 25-м, Урысыем ишъолъыр 15-м ялIыкIохэр ащ хэлэжьагъэх. Лъэпкъ зыкIыныгъэм имэфэкI ипэгъокIэу культурэ зэфэшъхьафхэм янэпэеплъ хьалэмэтэу ар хъугъэ. Фестивалыр зэрэзэхащэщтымкIэ макъэ къызагъэIум, Хъурэнэ Азэ къыIорэ орэд заулэ зэхэщакIохэм афигъэхьыгъ, «Гощэмафэр» къыхахыгъ ыкIи «Ошъадэм» иартисткэ фестивалым хэлэжьэнэу ра­гъэблэгъагъ. АР-м культурэмкIэ и Министерствэ иIэпыIэгъукIэ орэдыIор Казань кIуагъэ ыкIи Дунэе фестивалым и Гала-концерт хэлэжьагъ.

— Казань иконцертнэ залэу «Пирамида» зыфиIорэм фестивалым и Гала- концерт щыкIуагъ. Лъэпкъ зэфэшъхьаф­хэм ялIыкIохэу ащ хэлэжьагъэхэм яшъуа­шэхэр ащыгъыгъэх, сэри адыгэ саер сщыгъыгъ. — Тикъэралыгъо культурэ зэфэ­шъхьафхэмкIэ зэрэбаир ахэм къаушыхьатыщтыгъ. ТыгъэкъокIыпIэ лъэпкъхэр ащ Iахь инэу зэрэхахьэхэрэр нэрылъэгъугъ. Индием, Иран, Китай, Азербайджан, Туркменистан, нэмыкI IэкIыб къэралхэм къарыкIыгъэ артистхэм мэфэкIыр лъэшэу къагъэбаигъ. Узбекистан иансамблэ цIэрыIоу «Ялла» фестивалыр мэкIофэ Татарстан икъэлэ зэфэшъхьафхэм концертхэр къащитыгъ. Гала-концертым икIэух ар хэлэжьагъ. Анахь сыгу къи­нагъэхэм ащыщ сичэзыу къэси сценэм сыкъызытехьэм, сабгъукIэ пылъэ­гъэ экранхэм адыгабзэкIэ «ижъырэ адыгэ орэдэу «Гощмаф», Адыгеим сыкъызэрикIыгъэр, сцIэ урысыбзэкIэ ыкIи къэндзалыбзэкIэ къазэратыратхагъэхэр. Чэчэным, Дагъыстан, Ингушетием, Къэ­рэщэе-Щэрджэсым къарыкIыгъэ артистхэмкIэ тызэхэтэу сурэтхэр зытетхыгъ. «Гощмафэр» къэсэIофэ адыгэ шъуашэхэр ащыгъхэу къэшъокIо пшъашъэхэм хореографическэ композицие къагъэлъэ­гъуагъ. Ар фестивалым изэхэщакIохэм ягукъэ­кIыгъ. Пстэури дэгъоу зэдиштагъ. Адыгеир тикъэгъэлъэгъонкIэ фестивалым хэлэжьагъэхэм агу къи­нэжьынэу сэгугъэ, — къыфиIотагъ «Адыгэ макъэм» Хъу­рэнэ Азэ.

Дунэе фестивалым и Гала-концерт сыхьатиплIырэ кIуагъэ. ТыгъэкъокIыпIэ лъэпкъхэм ягутео макъэ ащ фэдизым Казань щыIугъ.

Тэу Замир.