Къыблэ-Урысые хьисап олимпиадэм щытекIуагъэх

Пшъэшъэжъыехэр зыхэлэжьэхэрэ я II-рэ Къыблэ-Урысые хьисап олимпиадэу «Ас­сара» зыфиIоу Адыгеим щыкIуагъэр зэ­фашIыжьыгъ. ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэмэ ти­республикэ щыщ нэбгырищ ахэфагъ.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъ­хэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим и Темыр-Кавказ Къутам ары текIоныгъэ къыдэзы­хы­гъэхэр зыщагъэшIуагъэхэр, бгъэ­халъхьэхэр зыщаратыжьыгъэхэр. Зэнэкъокъур нахьыжъхэмрэ нахьыкIэхэмрэ ялигэхэмкIэ зэтеутыгъагъ. НахьыкIэхэм ялигэ апэрэ шъуашэ зиIэ дипломхэр пшъэшъитфымэ къыщыдахыгъ, ахэм ащыщыгъ Мые­къуапэ щыщ Мамый Яра, ар яблэнэрэ классым щеджэ. Мы лигэмкIэ ятIонэрэ шъуашэ зиIэ дипломыр нэбгыритIумэ къафагъэшъошагъ, язырэр Адыгеим щыпсэурэ Адела Амирян, я 8-рэ классым ис. Ящэнэрэ шъуашэ зиIэ дипломымкIэ къыхагъэщыгъ я 8-рэ классым щеджэрэ Марьям Мкртумовар. Анна Гарбузовамрэ Елизавета Бойкэмрэ Щытхъу тхылъхэр къа­ратыгъ.

ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэмэ джащ фэдэу ащыщых краим, Ростовскэ ыкIи Волгоградскэ хэкухэм, Республикэу Темыр Осетием — Аланием якIэлэ­еджакIохэр.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, олимпиадэр чъэпыогъум и 23-м къыщыублагъэу и 27-м нэс Мыекъуапэ щырекIокIыгъ. Урысыем ишъолъыр 15-мэ ащеджэрэ кIэлэеджэкIо 48-у я 6 — 10-рэ классхэм арысхэр, Абхъазым ыкIи Осетием ащыщхэр ары зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэр.

Пшъэшъэжъыехэр зыхэлэжьэ­хэрэ я II-рэ Къыблэ-Урысые хьисап олимпиадэу «Ассара» зыфиIорэр 2022-рэ илъэсым апэрэу зэхащэгъагъ, гъэсэныгъэ гупчэу «Сириусыр» ары зы­щыкIогъагъэр. Хьисапыр кIэлэеджакIомэ шIу ягъэлъэгъу­гъэныр, ащ пылъхэу Къыблэм щыпсэухэрэр нэIуасэ зэфэ­шIыгъэнхэр, ныбджэгъуныгъэ азыфагу илъэу пIугъэнхэр ыкIи шIэныгъэм игъогу пшъэшъэ­жъые­хэр тещэгъэнхэр ары анахь пшъэрылъ шъхьаIэу олимпиадэм иIэхэр.

Олимпиадэм икоординаци­оннэ совет итхьамэтагъ АКъУ-м иректорэу Мамый Даутэ. Зэ­нэкъокъу закъоу олимпиадэр щытыгъэп, ащ ипрограммэ творческэ мастер-классхэри, зэIукIэгъу гъэшIэгъонхэри къыщыдэлъытэгъагъэх. КIэлэеджа­кIохэр аIукIагъэх урысые акт­рисэу, зэдзэкIыгъэ тхыгъэмэ къяджэрэ Лариса Брохман, хьисапымкIэ Дунэе олимпиадэм (IMO), джащ фэдэу европейскэ олимпиадэм (EGMO) ащытекIуагъэхэ Алиса Волковам ыкIи Галия Шарафетди­новам, композиторэу Къэбардэкъо Муратэ ыкIи музыкантэу Али Лигидовым, физикэ-хьисап шIэныгъэхэмкIэ докторэу Наталья Масловам, модельер-дизайнерэу Сусанна Макеровам, нэмыкIхэми.