Командэ 18 хэлэжьагъ

Теннис цIыкIумкIэ командэхэм язэнэкъокъу республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыкIуагъ. Къалэу Мыекъуапэ, Кощхьэблэ ыкIи Красногвардейскэ районхэм якомандэ 18 ащ хэлэжьагъ.

Олимпийскэ спорт лъэпкъхэм ахэхьэрэ теннис цIыкIум зыщафагъэсэхэрэ спорт еджапIэхэм ачIэсхэр ары зызыушэтыгъэхэр.

Апэу ухьазырыныгъэу яIэр къагъэлъэгъуагъ илъэс 11-м нэс зыныбжь кIэлэцIыкIухэм. ТекIоныгъэм команди 6 фэбэнагъ, ахэр нэб­гырэ щырыщ мэхъух — кIэли 2-рэ зы пшъэшъэжъыерэ. Командэ пэпчъ зэIукIэгъуи 5 иIагъ. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэм­кIэ, апэрэ ыкIи ятIонэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх тренерэу Бзаго Рустам ыгъэсэрэ спортсменхэм. Ящэнэрэ хъугъэр гъэунэфыгъэным фэшI зэIукIэгъу тедзэхэр рагъэкIокIыгъэх, сыда пIомэ командищмэ очко пчъагъэу рагъэкъугъэр зэфэдизыгъ. Арэу щытми, Надежда Тро­фимовар зипэщэ Красногвардейскэ районым икомандэ ящэнэрэ хъугъэ.

Нахьыжъхэм якуп командэ 12 хэтыгъ. Ахэм ешIэгъу тфырытф яIагъ, нэужым финалныкъом, финалым защаушэтыгъ. ТекIоныгъэр къыдихыгъ гурыт еджапIэу N 3-м икомандэ, спортсменхэр зэнэкъо­къум фэзыгъэхьазырыгъэр тренерэу Валерий Листопадовыр ары. ЯтIонэрэ чIыпIэр мы еджэпIэ дэдэм къыгъэлъэгъогъэ командэм фагъэшъошагъ, ау тренерыр нэмыкI — Павел Ковенкэр. Ящэнэрэ хъугъэх Кощхьэблэ районым илIыкIохэр, ахэр зыгъасэхэрэр Цэй Нухь.