Террористическэ бзэджэшIагъэхэр зезыхьэхэрэм

Урысыем щынэгъончъэнымкIэ и Федеральнэ къулыкъу Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ къызэритырэмкIэ, терро­ристическэ бзэ­джэшIагъэхэр зезыхьэхэрэм Урысыем и Уголовнэ кодекс ия 205-рэ статья диштэу уголовнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьы. Террористическэ актым нэмыкIэу терроризмэ нэшанэ зиIэ бзэджэшIа­гъэхэм ахэхьэх:

— террористическэ бзэ­джэшIагъэхэм язе­хьанкIэ IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэр (Урысые Федерацием и Уголовнэ кодекс ия 205.1-рэ статья);

— терроризмэ нэшанэ зиIэ бзэджэшIагъэхэм ахэ­лэжьэнхэу цIыфхэм къызэряджэхэрэр е цIыф ­жъугъэхэм апашъхьэ терроризмэр зэрэщаухыирэр (Урысые Федерацием
и Уголовнэ кодекс ия 205.2-рэ статья);

— террористическэ акт­хэм ахэлэжьэнхэу зызэрагъасэрэр (Урысые Федерацием и Уголовнэ кодекс ия 205.3-рэ статья);

— террорист куп зэрэ­зэхащэрэр ыкIи ащ иIоф зэрэхэлажьэрэр (Урысые Федерацием и Уголовнэ кодекс ия 205.4-рэ
статья);

— террористическэ организацие зэрэзэхащэрэр ыкIи ащ иIофхэм зэрахэлажьэрэр (Урысые Федерацием и Уголовнэ кодекс ия 205.5-рэ статья);

— бзэджэшIагъэ зэрэзэрахьагъэмкIэ макъэ зэрарамыгъэIурэр (Урысые Федерацием и Уголовнэ кодекс ия 205.6-рэ
статья).

Террористическэ бзэджэшIа­гъэм елъытыгъэу уголовнэ пшъэ­дэкIыжьыр арагъэхьы. Бзэджа­шIэхэм сомэ мини 100-м къыщегъэжьагъэу тазыр е хьапс атыралъхьан алъэкIыщт.
Террористическэ акт зезы­хьагъэхэм — пкъыгъо горэ къэзыгъэуагъэхэм, транспорт ком­муникациехэр зэщызыгъэкъуа­гъэхэм е нэмыкI бзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэм Урысые Федерацием и Уголовнэ кодекс ия 205-рэ статья егъэшIэрэ хьапс ателъхьэгъэныр къыделъытэ.

Террористическэ бзэджэшIа­гъэхэм язехьанкIэ IэпыIэгъу афэ­хъухэрэм, цIыфхэр террористи­ческэ организациехэм ахэзыщэхэрэм, бзэджашIэхэм Iашэхэр аIэкIэзыгъахьэхэрэм, терроризмэм мылъку къыфэзытIупщыхэрэм Урысые Федерацием и Уголовнэ кодекс ия 205.1-рэ статья тетэу егъэшIэрэ хьапс атыралъхьан алъэкIыщт.

КъэбарлъыгъэIэс амалхэр, «Ин­тернетыр» къызфагъэфедэхэзэ террористическэ актхэм язэхэщэн тезыгъэгушIухьэрэ джэпса­лъэхэр цIыфхэм апашъхьэ къыщызышIыхэрэм, терроризмэм иидеологие дезыгъаштэхэрэм Урысые Федерацием и Уголовнэ кодекс ия 205.2-рэ статья тетэу сомэ миллионым нэсэу тазыр е илъэси 7-м нэсэу хьапс аты­ралъхьэ.

Къагъэорэ пкъыгъохэр, Iашэхэр зэрэбгъэфедэщт шIыкIэм зыфэзыгъасэхэрэм, террористическэ актхэм узэрахэлэжьэщт шIыкIэм ехьылIэгъэ шIэныгъэхэр къызIэ­кIэзгъахьэхэрэм Урысые Федерацием и Уголовнэ кодекс ия 205.3-рэ статья тетэу егъэшIэрэ хьапс атыралъхьан алъэкIыщт.

Террорист куп зэхэзыщэрэм ыкIи ащ зэрихьэрэ бзэджэшIа­гъэхэм ахэлажьэрэм Урысые Федерацием и Уголовнэ кодекс ия 205.4-рэ статья егъэшIэрэ хьапс тыралъхьаным ифитыныгъэ къеты.

Террористическэ организацием пае спонсорхэм, унэхэм, организацием къыхэхьащтхэм алъыхъу­хэрэм, зэIукIэхэр зэхэзыщэхэрэм, агитационнэ тхьапэхэр цIыфхэм аIэкIэзыгъахьэхэрэм, банк счетхэр зыгъэфедэхэрэм Урысые Федерацием и Уголовнэ кодекс ия 205.5-рэ статья тетэу илъэси 10-м къыщегъэжьагъэу илъэс 20-м нэсэу хьапсрэ сомэ миллионым нэсэу тазыр е егъэшIэрэ хьапс атыралъхьан алъэкIыщт.

Террористическэ бзэджэшIагъэ зэрэзэрахьагъэмкIэ хэбзэ къулыкъухэм макъэ язымыгъэIухэрэм Урысые Федерацием и Уголовнэ кодекс ия 205.6-рэ статья тетэу сомэ мини 100-м нэсэу тазыр, илъэсым нэсэу хьапс атыралъхьан е илъэсым нэсэу егъэзыгъэкIэ Iоф арагъэшIэн алъэкIыщт.

Урысыем щынэгъончъэнымкIэ и Федеральнэ къулыкъу Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипресс-къулыкъу