НыбжьыкIэхэм язэхахь

НыбжьыкIэ организациеу «Движение Первых» зыфиIорэм икъутамэ Хьатыгъужъыкъое гурыт еджапIэу Хьаткъо Ахьмэд ыцIэ зыхьырэм къыщызэIуахыгъ.

Мыщ фэгъэхьыгъэ Iофтхьа­бзэу Хьатыгъужъыкъое гурыт еджапIэм щыкIуагъэм ипэублэ Урысые Федерациемрэ Адыгэ Республикэмрэ ябыракъхэр пчэгум къырахьагъэх.

РДДМ-м ипэублэ къутамэ икъызэIухын тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэм къыщыгущыIагъэх. ЕджапIэм изавучэу Кубэщыч Сусанэ зэхахьэр къызэIуихыгъ ыкIи «Движение Первых»
зыфи­Iорэм ичIыпIэ икъутамэ итхьаматэу Нэпсэу Зарэ гущыIэ ритыгъ.

«КIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ псауныгъэ пытэ яIэу, шIэныгъэ куухэр аIэкIэлъэу, обществэм ищыкIагъэхэу къэтэ­джынхэм непэрэ Iофтхьабзэр тегъэпсыхьагъ. ТиныбжьыкIэхэм тащэгугъы, хэти иамал къызэрихьэу гуетыныгъэ къызхигъэ­фэнышъ, ышъхьэкIэ къытефэрэр агъэцэкIэнэу» — шIуфэс пса­лъэм къыщиIуагъ Нэпсэу Зарэ.
ПIуныгъэмкIэ ыкIи кIэлэцIыкIу общественнэ объединениехэм зэпхыныгъэ адыряIэнымкIэ пащэм иупчIэжьэгъоу Куних Заринэрэ «Движение Первых» зыфиIорэм икоординаторэу Хъуажъ Жаннэрэ ныбжьыкIэхэм игъэкIотыгъэу адэлажьэх.

«Тикъутамэ хэт ныбжьыкIэ­хэм зэIукIэ гъэшIэгъонхэр, Iоф­тхьабзэхэр афызэхэтщэщтых. Яхэгъэгу шIу алъэгъоу, фэшъып­къэхэу пIугъэнхэмкIэ а пстэуми мэхьанэшхо яI», — хигъэунэфыкIыгъ Хъуажъ Жаннэ.

Гъэсэныгъэ зэрэзэрагъэгъотыщтым нэмыкIэу технологиехэм хэшIыкI афыряIэ хъущт, сэнэхьатэу къыхахыщтым ылъэ­ныкъокIи амалэу щыIэхэм защагъэгъозэщт. Ащ нэмыкIэу лъэпкъ культурэм хэщагъэ хъун­хэмкIи Iофтхьабзэм ишIуагъэ къэкIощт. ЯцIыкIугъом къы­щегъэжьагъэу гукIэгъу ахэлъэу, нахьыжъхэм шъхьэкIэфагъэ афашIэу щытынхэмкIэ Iофтхьабзэм къыдилъытэрэ лъэны­къо­хэм яшIогъэшхо къызэрэкIощтым уехъырэхъышэнэу щытэп.

НыбжьыкIэхэр ары тинеущырэ мафэ зэпхыгъэр. Джары ныбжьыкIэ политикэм, сэнаущыгъэ зыхэлъхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным яIофыгъохэм къэралыгъом лъэшэу ынаIэ зыкIатыригъэтырэр. Мыщ фэдэ зэхахьэм ишIуагъэкIэ кIэлэ­еджа­кIохэр, ныбжьыкIэ организацие­хэм ялIыкIохэр зэхэщэн IофшIэным нахь хэщагъэ мэхъух, ягу­хэлъхэмкIэ зэдэгуащэх, хэхъоныгъэ ашIы.

Лъэпшъыкъо Фатим.
Сурэтхэр: еджапIэм ихъарзынэщ.