Къэралыгъом ишъэф зымыухъумэхэрэм

Урысыем щынэгъончъэнымкIэ и Федеральнэ къулыкъу Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ къызэритыгъэмкIэ, ащ фэдэу зекIохэрэм Урысыем и Уголовнэ кодекс ия 275-рэ, ия 246-рэ статьяхэм къызэрэдалъытэрэм тетэу уголовнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьы.
­Сыд фэдэ лъэныкъоха а бзэджэшIагъэм къыхиубытэ­хэрэр? АпэрэмкIэ, IэкIыб къэралым е IэкIыб къэрал организацие горэм къэралыгъо шъэфкIэ алъытэрэ къэбарыр кIэгъэхьэгъэныр. ЯтIо­нэрэмкIэ, Урысые Федера­цием пэшIуекIоу зэрахьэрэ IофымкIэ IэкIыб къэрал горэм мылъку, техникэ, упчIэжьэгъу IэпыIэгъу егъэгъотыгъэныр.

ЯщэнэрэмкIэ, хэгъэгум ипый­хэу Урысые Федерацием кIуачIэкIэ къыпэуцужьыхэрэм (дзэхэм), уIэшыгъэ зэ­IуупIэныгъэхэм ахэхьаныр.

Урысыем ищынэгъончъагъэкIэ зэрар хъун зылъэкIыщт Iофтхьабзэхэм ашIэзэ ахэлажьэхэрэм илъэсий хьапс атыралъхьан алъэкIыщт.

Къэралыгъо шъэфым ха­лъытэх къэралыгъом къыгъэ­гъунэрэ къэбархэу дзэ, IэкIыб къэрал, экономикэ, разведкэ Iофхэм, лъыхъон IофшIэным япхыгъэхэр. Урысые Федерацием ищынэгъончъагъэ зэрарышхо рахыгъэу алъытэ а къэтпчъыгъэхэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр нэмыкI къэралыгъохэм е IэкIыб къэрал организацие горэм зыIэкIагъахьэкIэ (Урысые Федерацием и Уголовнэ кодекс ия 283.2-рэ статья ия 2-рэ Iахь).

Къэралыгъо шъэфым ха­хьэхэрэр Урысые Федера­цием и Президент еухэсых. А спискэм хэхьэх дзэм, эко­номикэм, наукэм, техникэм, IэкIыб къэрал по­литикэм япхыгъэ къагъэгъу­нэрэ шъэфхэр.

Урысыем ищынэгъончъагъэ пэшIуекIоу IэкIыб къэралым е IэкIыб къэрал орга­низацием мылъку, техникэ, упчIэжьэгъу IэпыIэгъу шIыкIэ зэфэшъхьафхэмкIэ аратын алъэкIыщт.

БзэджэшIагъэр ухыгъэкIэ залъытэрэр ащ фэдэ IэпыIэгъур зигугъу къэтшIыгъэхэм аIэкIагъэхьэгъахэ зыхъукIэ ары.

Урысыем и Уголовнэ кодекс ия 275-рэ ыкIи ия  276-рэ статьяхэм зигугъу къашIырэ бзэджэшIагъэхэр зезы­хьагъэм хэбзэ къулы­къухэм ащкIэ макъэ зари­гъэIукIэ ыкIи Урысые Фе­дерацием пэшIуекIорэ Iоф­тхьабзэхэр къызэтеIэжагъэхэ зыхъукIэ, уголовнэ пшъэ­дэкIыжь рагъэхьырэп.

Урысыем щынэгъончъэнымкIэ и Федеральнэ къулыкъу Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипресс-къулыкъу