Зыныбжь хэкIотагъэхэр гъэпцIакIохэм ащыухъумэгъэнхэр

Урысыем и Социальнэ фонд и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм Iэнэ хъурае щыкIуагъ.

 

Сурэтыр: УФ-м и Социальнэ фонд АР-мкIэ и Къутам.

ТехнологиякIэхэм япхыгъэ бзэджэшIагъэхэр къэмыгъэхъугъэнхэм, зыныбжь хэкIотагъэхэр ыкIи социальнэу мыухъумэгъэ цIыф купхэр гъэпцIакIохэм ащыухъумэгъэнхэм ар афэгъэ­хьыгъагъ.
Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх шъолъыр Социальнэ фондым, хэбзэухъумэкIо къулыкъу зэ­фэшъхьафхэм, Урысые Федерацием и Гупчэ банк и Къыблэ гъэIорышIэпIэ шъхьаIэ АР-мкIэ Лъэпкъ банкым и Отделение, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр.

Iэнэ хъураер къызэIуихыгъ ыкIи зэрищагъ Урысыем и ­Социальнэ фонд и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу МэщлIэкъо Хьамидэ. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, ана-
хьэу зыныбжь хэкIотагъэхэм амышIэрэ цIыфыр къафытеуагъэми, лъэшэу цыхьэ зэрафашIырэм къыхэкIыкIэ ямылъку чIанэнэу мэхъу. Ащ фэдэ хъугъэ-шIагъэхэр нахь макIэ шIыгъэнхэм, гъэпцIакIохэм апэуцужьынхэмкIэ шIыкIэ-амалэу щыIэхэм атегущыIэнхэу зэрэзэрэугъоигъэхэр пащэм къы­Iуагъ.

Мы Iофыгъом ылъэныкъокIэ республикэм щыхъурэ-щышIэрэм къытегущыIагъ Адыгэ Рес­публикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ полицием иуполномоченнэ участковэхэм яIофшIэн зэхэщэгъэнымкIэ ыкIи зыныбжь имыкъухэм яIофхэмкIэ иотдел ипащэу Сергей Баклановыр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, телефон гъэпцIакIохэм интернет амалхэр ыкIи программэ гъэнэфагъэхэр къызфагъэфедэхэзэ, цIыфхэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр зэкIэ къызIэкIагъэхьан алъэкIы: ятелефон номерхэм къащегъэжьагъэу зыщыпсэухэрэ адресым, япсауныгъэ изытет, банкхэм кредит тарихъэу ащыряIэм анэсыжьэу.

Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулы­къум илIыкIо зэрэхигъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, гъэпцIагъэ зы­хэлъ шIыкIэу бзэджашIэхэм къызфагъэфедэхэрэр зэтефыгъэх. Ау ахэр зэкIэ зэзыпхырэр цIыфхэм егъэлыегъащэу бзэ­джашIэхэм цыхьэ зэрафашIырэр ары. Мыщ фэдэ бзэджэшIа­гъэ­хэр къыхэбгъэщынхэр псынкIэп. Сыда пIомэ гъэпцIагъэ зызэрахьэгъэ нэуж бзэджашIэхэм зэ­рэтеогъэхэ телефон номерхэр чIадзыжьых. ЦIыфхэр ащ фэдэ гъэпцIэкIэ шIыкIэм щыухъумэгъэнхэм фэшI пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу зэрахьэрэр макIэп, амышIэрэ номерхэр къазыфытеохэкIэ адэмыгущыIэнхэу, ахъ­щэр афырамыгъэхьанэу, якартэ­хэм яномерхэр арамыIонхэу хэбзэкъулыкъушIэхэр зэпымыоу къыфэджэх. Ащ дакIоу, къулыкъу­шIэхэм къатыбэу зэтет унэхэр къакIухьэхэзэ, ащыпсэухэрэм зэ­дэгущыIэгъухэр адашIых, а унэхэм ячIэхьапIэхэм, тучанхэм, зыгъэпсэфыпIэ учреждениехэм, еджапIэхэм, сымэджэщхэм, вок­залхэм, банк учреждениехэм узыгъэгъозэрэ тхьапэхэр ащарагъэпкIыгъэх.

— АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет, Адыгеим шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ и Гупчэ, шъолъыр Социальнэ фондым зэпхыныгъэ адытиIэу тэлажьэ. Ахэм яамалкIэ мы илъэсым имэзибгъу мы Iофыгъом епхыгъэ тхыгъэ мини 2-м ехъу социальнэ хъытыухэм къарыдгъэхьагъ, — къыIуагъ Сергей Баклановым.

Урысые Федерацием и Гупчэ банк и Къыблэ гъэIорышIэпIэ шъхьаIэ АР-мкIэ Лъэпкъ банкым и Отделение ипащэу Сергей Самойленкэм гущыIэр лъигъэ­кIотагъ. Республикэм щыпсэу­хэрэм яфинанс шIэныгъэ хэ­гъэхъогъэным мэхьанэ зэриIэр ащ къыхигъэщыгъ.

— Нэбгырабэм зэрамышIэрэм къыхэкIыкIэ, ябанковскэ картэ е счет иномерхэр цIыфэу къафытеохэрэм араIо. Арышъ, якартэхэр къаухъумэнхэмкIэ фи­нанс шIэныгъэу яIэм хэгъэ­хъогъэн фае. А лъэныкъомкIэ хэбзэгъэуцугъэми зэхъокIыныгъэ фашIыгъ, ау къулыкъу зэ­фэшъхьафхэм тиамал зэтхьы­лIэнышъ, мы Iофыгъом тыдэлэжьэщт, — къыIуагъ шъолъыр Гупчэ банкым ипащэ.
Зэхэсыгъом къыщыгущыIэгъэ пстэуми къыхагъэщыгъ гъэпцIакIохэм шIыкIэу къызфагъэфедэхэрэр. Ахэр: къапэблэгъэ цIыфыр къин хэфагъэу, шIу­хьафтын къахьыгъэу, банкым ахъщэ къафызэкIигъэкIожьы­гъэу, банкым иIофышIэхэу е мобильнэ операторыр къафытеоу, нэмыкIхэри. Арышъ, ащ фэдэхэм шъуафэсакъымэ на­хьышIу, аIо­рэр бгъэцэкIэнэу щы­тэп, банкым уекIуалIэмэ нахьышIу.

КIэухым телефон гъэпцIа­кIохэм цIыфхэр ащыухъумэгъэн­хэмкIэ, ахэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр агурагъэIонымкIэ шIыкIэ-амалхэм зэдяусэнхэу Iэнэ хъураем хэлэжьагъэхэм зэдаштагъ.

Iэшъынэ Сусан.