Джыри зы псэупIэм иIэ хъугъэ

Красногвардейскэ районым ит къутырэу Богорсуковым гъэстыныпхъэ шхъуантIэ иIэ хъугъэ.

Ащ пае шъолъырым газ къыIэкIэгъэхьэгъэнымкIэ ыкIи ар зэбгырыщыгъэнымкIэ ипрограммэ къыдыхэлъытагъэу псэупIэхэм азыфагу гъэстыныпхъэ шхъон­тIэ рыкIуапIэ щагъэпсыгъ, ар зэрэзэбгыращыщт Iэмэ- псымэхэр агъэуцугъэх.

ЧIыпIэхэм газыр ящэлIэгъэнымкIэ Iофышхоу зэшIуа­хырэм фэгъэхьыгъэ къэбарыр Адыгеим и ЛIышъхьэ исоциальнэ нэкIубгъохэм къащитыгъ. ИлъэситIум къыкIоцI тишъолъыр унэ 1808-м ехъумэ гъэстыныпхъэ шхъуантIэр щанагъэсыгъ, мы IофшIэныр джыри лъагъэкIотэщт. Псауныгъэр къэухъумэгъэным ыкIи гъэ­сэныгъэм яучреждение 28-рэ фэдизмэ джыри газыр аIэкIагъэхьанэу щыт. Социальнэ газрыщэным тегъэпсыхьэгъэ программэм пIалъэ имыIэу щыт, ащ амал къеты унэм нэс ыпкIэ хэмылъэу гъэстыныпхъэ шхъуантIэр ращэлIэ­нэу. ФэгъэкIотэн зиIэхэм газ Iэмэ-псымэхэр яунэхэм арагъэуцонхэу мылъку къа­ратын алъэкIыщт. Мыщ фэдэ IэпыIэгъур респуб­ликэм щызыгъэфедагъэхэм япчъагъэ 519-рэ мэхъу, мыхэм ащыщэу 92-р хэу­шъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэр ары.

Гъэстыныпхъэ шхъуан­тIэр зиIэхэм япчъагъэкIэ тиреспубликэ апэ ит шъо­лъырхэм ащыщ — процент 95-мэ ар аIэкIахьэ. Мы къэгъэлъэгъоным ишIуа­гъэкIэ цIыфхэм ящыIэныгъи, Адыгеим иэкономики зыкъызэраIэтырэр ЛIышъхьэм къыхигъэщыгъ.

«Гъэстыныпхъэ шхъуантIэм икъэтынкIэ зэшIотхырэ Iофыгъохэм амал къытатыщт къихьащт илъэсым ыкIэ нэс газыр зыIэкIахьэхэрэр процент 96,65-м нэдгъэсынэу. ТапэкIи федеральнэ хэбзэ къулыкъухэм, «Газпромым» тизэдэлэжьэныгъэ адэдгъэпытэщт», — къыт­хыгъ КъумпIыл Мурат.