Псауныгъэм икъэухъумэн иIофыгъохэр

Урысыем псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэу Михаил Мурашко тхьамафэм ыкIэм Адыгеим къызэкIом респуб­ликэм икъэлэ шъхьаIэ IэзапIэу дэтхэм, медицинэм зыщыфагъасэхэрэм ащыIагъ.

Медицинэ колледжым щыIагъэх

Рес­публикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игъусэу федеральнэ министрэм медицинэ колледжым итеплъэ зыпкъ игъэ­уцожьыгъэным ыкIи спортзалыр гъэцэкIэжьыгъэным япхыгъэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэ зэрэхъу­хэрэм зыщигъэгъозагъ.

Республикэ бюджетым икъэ­кIуапIэхэр агъэфедэхэзэ, Iоф­шIэнхэм апэIуагъэхьанэу мы илъэсым сомэ миллион 30 къафыхагъэкIыгъ. ПстэумкIи сомэ миллиони 107-рэ фэдиз псэуалъэм епхыгъэ Iофтхьабзэхэм апэIухьанэу къырадзагъ. 2022-рэ илъэсым унэхэр агъэцэкIэжьыгъэх, Iэмэ-псымэу, мебелэу, оргтехникэу ящыкIагъэр къащэфыгъ, компьютерхэр ачIагъэуцуагъэх.

ЗэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, мы колледжыр республикэм иеджэпIэ анахьыжъхэм ащыщ. Гурыт медицинэ IофышIэхэм ягъэхьазырынкIэ ыкIи яшIэныгъэхэм ахэгъэхъогъэнымкIэ про­граммэ гъэнэфагъэхэм атетэу Iоф зышIэщтхэр егъэхьазырых.

2022 — 2023-рэ илъэсым колледжым бюджет чIыпIэу иIэр процент 30-кIэ нахьыбэ ашIыгъ (зэрэхъущтыгъэр 160-мэ, 240-м нагъэсыгъ).

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, врачхэмрэ медицинэ сестрахэмрэ зэримыкъухэрэр дэгъэзыжьыгъэным пае республикэм щызэшIуахырэ Iофтхьабзэхэм язы Iахьэу щыт мы колледжыр гъэкIэжьыгъэныр. А пстэуми анэмыкIэу унэм тарихъ мэхьанэ иI ыкIи архитектурэм исаугъэтэу ар алъытэ. 1910-рэ илъэсым агъэпсыгъэгъэ унэр ублэпIэ училищэу щытыгъ. Джы непэ Мыекъуапэ итарихъ нэIуасэ зекIохэр фашIыхэ зы­хъукIэ колледжым рагъэблагъэх.

Михаил Мурашко мыщ Iоф щызышIэхэрэм ыкIи студентхэм гущыIэгъу афэхъугъ. Еджэныр къаухымэ Iоф зыщашIэщтхэм федеральнэ министрэм защигъэгъозагъ, къуаджэхэм ащы­лэжьэщтхэр зэримыкъухэрэм къыхэкIэу игъо къафилъэгъугъ а лъэныкъоми нахь егупшы­сэнхэу.

Михаил Мурашко къызэрэ­хигъэщыгъэмкIэ, республикэм ифельдшер-мамыку IэзапIэхэмрэ иврач амбулаториехэмрэ шэпхъэ лъагэхэм адештэх, къэралыгъо IэпыIэгъум ипрограммэу кIуачIэ зиIэр специалист ныбжьыкIэхэмкIэ IэпыIэгъу мэхъу.

Ащ нэужым Урысыем псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэ хигъэунэфыкIыгъ гурыт медицинэ IофышIэхэм цIыфхэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ мэхьанэшхо зэряIэр, ахэм шIуагъэу къахьырэм джыри нахь зыкъегъэIэтыгъэным пае федеральнэ лъэгапIэм диштэу зэ­шIуахырэ Iофтхьабзэхэм ащигъэгъозагъэх.
«Медицинэм иIофышIэхэм агъэцакIэщтыгъэ пшъэрылъхэм ащыщхэр медицинэм имыIофышIэхэми афэдгъазэхэ хъугъэ. ГущыIэм пае, кол-гупчэхэр зэхэтщагъэх. Мы илъэсым къэ­барлъыгъэIэс амалыкIэхэри тэ­гъэфедэх», — къыIуагъ министрэм.

Медицинэм иучреждениехэр къэзыухыхэрэм къэралыгъо IэпыIэгъу ятыгъэным хэу­шъхьафыкIыгъэу Михаил Му­рашко къыщыуцугъ. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мы лъэныкъомкIэ Iоф зышIэхэрэм зэпыу имыIэу яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъон, научнэ IофшIэным яIахь хашIыхьан фае.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ врачхэм, мамыкухэм ыкIи медицинэ сестрахэм яIэпэIэсэ­ны­гъэ зыкъегъэIэтыгъэным рес­публикэм анаIэ зэрэщытыра­гъэтырэр.

«Джырэ уахътэм диштэрэ инфраструктурэр дгъэпсыгъ: сымэджэщхэр ыкIи поликлиникэхэр, фельдшер-мамыку IэзапIэхэр, врач амбулаториехэр тшIыгъэх. Ау ахэм цIыф-
хэр ары Iоф ащызышIэщтхэр. Арышъ, тфэлъэкIыщтыр зэкIэ дгъэцэкIэщт тимедикхэм цIыф­хэм IэпыIэгъу аратыным пае джырэ уахътэм диштэрэ Iэмэ­-псымэхэр икъоу ыкIи игъом аIэкIэгъэхьэгъэнхэмкIэ», — къы­Iуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

ТерапиемкIэ ыкIи профи­лактическэ медицинэмкIэ Лъэпкъ медицинэ ушэтэкIо гупчэм ипащэу Оксана Драпкинам, В. А. Алмазовым ыцIэкIэ щыт Лъэпкъ медицинэ ушэтэкIо гупчэм игенеральнэ пащэу Евгений Шляхто, Федеральнэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «ЭндокринологиемкIэ ушэ­тэкIо Лъэпкъ гупчэр» зыфиIорэм ипащэу Наталья Мокры­шевам, Урысые Федерацием псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Министерствэ инеонатолог ­шъхьаIэу Дмитрий Ивановым ныбжьыкIэхэм гущыIэ фабэхэр къафаIуагъэх.

Пэрыт шIыкIэ-амалхэр гъэфедэгъэнхэр

Адыгэ республикэ клиническэ онкодиспансерэу Н. Хь. Iэшъхьэмафэм ыцIэкIэ щытым иIоф­шIэн зэрэзэхэщагъэм нэIуасэ зыфашIынэу зэ­кIохэм, Адыгеим и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат федеральнэ ми­нист­рэм къыфиIотагъ республикэ онкологическэ къулыкъум иIофшIэн нахьышIоу зэхэщэгъэнымкIэ хэбзэ къулыкъу­хэм Iофэу ашIэрэм фэ­гъэхьыгъэу.

ЗэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, 2019 — 2023-рэ илъэсхэм сомэ миллион 742,2-рэ зытефэгъэ медицинэ Iэмэ-псыми 150-рэ фэдиз программэ зэфэшъхьаф­хэм адиштэу диспансерым къы­фащэфыгъ. 2021-рэ илъэсым къыщыублагъэу МРТ-м (сомэ миллион 94-кIэ) мыщ Iоф щешIэ, джащ фэдэу рентгенотерапевтическэ аппаратэу «Терад 200» (сомэ миллион 18,6-кIэ) къызфагъэфедэ. Илъэсэу икIыгъэм джырэ уахътэм диштэрэ компьютернэ томографыр къащэфыгъ. НэмыкI медицинэ Iэмэ­-псымэхэр игъусэхэу къэплъытэн хъумэ, сомэ миллион 94-м ехъу ащ пэIухьагъ.

Онкодиспансерым иврач шъхьаIэу АкIэгъу Заур къызэриIуагъэмкIэ, нэбгырэ 338-рэ мыщ щэлажьэ. Ахэм ащыщэу нэбгырэ 66-р врачых, 131-р гурыт ыкIи 58-р младшэ медицинэ IофышIэкIэ заджэхэрэр ары. Врач-онкологэу сымэджэщым ищыкIагъэм ипроцент 76-рэ мыщ щылажьэрэр. Сымэджэ мин 17-м ехъумэ поликлини­кэ­хэм консультативнэ IэпыIэгъу къащараты. Зы илъэсым операцие мин 1,7-рэ фэдиз учреж­дением щызэшIуахы.

Медицинэ учреждением ипащэхэм къызэраIуагъэмкIэ, 2022-рэ илъэсым Медицинскэ гематологическэ гупчэ мыщ щызэхащагъ, джащ фэдэу амбулаторнэ онкологическэ къулы­къумкIэ гупчитIу къызэIуахыгъ.

Урысыем псауныгъэм икъэу­хъумэнкIэ иминистрэ отделение заулэ къыкIухьагъ ыкIи сыма­джэхэм яIэзэнхэмкIэ Iэмэ-псы­мэу агъэфедэхэм защигъэгъозагъ. Анахьэу ынаIэ зытыри­дзагъэр IофшIэнымкIэ гъэхъагъэу яIэхэм къащымыуцухэу, онкологие уз зиIэхэм икъоу ыкIи тэрэзэу яIэзэнхэмкIэ анахь амал дэгъоу щыIэхэр ыкIи джырэ уахътэм диштэрэ Iэмэ-псы­мэхэр икъоу гъэфедагъэ хъунхэр ары.

ӀэпыӀэгъур игъом алъыгъэӀэсыгъэныр

Республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкӀэ программэр пхырыщыгъэным къыдилъы­тэрэ медицинэ гупчэу 2020-рэ илъэсым къызэ­Ӏуахыгъэм щыӀагъэх Урысыем псауныгъэм икъэухъумэнкӀэ ими­нист­рэу Михаил Мураш­корэ Адыгеим и ЛӀышъхьэу КъумпӀыл Муратрэ.

Квадрат метрэ мини 5,5-м ехъу хъурэ унакIэм чIэтых медицинэ реабилитациемкIэ Адыгэ республикэ поликлиникэмрэ цэхэм зыщяIэзэхэрэ Адыгэ республикэ клиническэ поликлиникэмрэ. Медицинэ учреждением ишIынрэ ащ чIэтыщт Iэмэ— псымэхэмрэ сомэ миллион 227,5-м ехъу апэIуагъэхьагъ. ПоликлиникитIуми ама­лэу яIэхэм Михаил Мурашко защигъэгъозагъ, пащэхэми IофышIэхэми зэIу­кIэгъу адыриIагъ.

Нафэ къызэрэхъугъэмкIэ, мы гупчэм ныбжь зэфэшъхьаф зиIэ нэбгырэ 200 фэдизмэ зы сменэм яфэIо-фашIэхэр ащафагъэцакIэх. Узэу яIэм елъытыгъэу физкультурэр щарагъэшIы, галокамерэр яI, кинезотерапиер ыкIи нэмыкIхэр агъэфедэх, мафэрэ зыщяIэзэхэрэ уни хэт. Мыщ иврач шъхьаIэу ХьакIэгъогъу Ларисэ къызэриIотагъэмкIэ, неврологие, травматологие ыкIи нэмыкI нэшанэ зиIэ узхэм агъэгумэкIхэрэм мыщ щяIазэх. 2023-рэ илъэсым поликлиникэм нэбгырэ мини 9,5-м ехъумэ яфэIо-фашIэхэр щагъэцэкIагъэх, ахэм ащыщэу нэбгырэ мин 1,1-м мэфэ стационарым щяIэзагъэх. Цэхэм зыщя|эзэхэрэ поликлиникэм зыщэIэхэм учреждением иIофшIэн зэрэзэхэщагъэм, муниципальнэ образованиехэм ащыIэ къутамэхэм зэрадэлажьэхэ­рэм ыкIи нэмыкIхэм япхыгъэу къыIо­тагъ поликлиникэм иврач шъхьаIэу Шэуджэн Вячеслав. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, поликлиникэр зыфытегъэпсыхьагъэр кIэлэцIыкIу ыкIи зыныбжь хэкIотэгъэ нэбгырэ минмэ яфэIо-фашIэхэр зэшIохыгъэнхэр ары. МКъТУ-м медицинэмкIэ и Институт чIэсхэм апае классхэм практическэ сыхьатхэм ателъытагъэу къызфагъэфедэн алъэкIыщт Iэмэ-псымэхэр ачIэтых.

Михаил Мурашко поликлиникитIумэ яамалхэм япхыгъэу къызэрэхигъэщыгъэм­кIэ, цIыфхэм яфэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэнкIэ шэпхъэ лъа­гэхэм атетэу Iоф­шIэ­ныр лъыгъэкIотэгъэн фае. Ащ нэмыкIэу лъэпкъ проектэу «Пса­уныгъ» зыфиIо­рэмрэ нэмыкI къэралыгъо программэхэмрэ адиштэу рес­публикэм щыпсэурэ цIыфхэм медицинэ IэпыIэгъу икъу игъом ятыгъэным пае врач­хэм яIэпэIэ­сэныгъэ ренэу хагъэхъон фае.

ЗэшIуахырэ фэIо-фашIэхэм ахэхъо

Мыекъопэ къэлэ кIэлэцIыкIу поликлиникэмрэ микрорайонэу «Восходым» икъэлэ поликлиникэу зыныбжь икъугъэ­хэм ателъытагъэм иподразделениякIэрэ защэIэхэм республикэм ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэм ипрограммэ телъытагъэу 2021-рэ илъэсым гъэтхапэм кIэлэцIыкIу учреждением иунакIэ атыгъагъ. Ащ сомэ милиони 180-рэ пэIуагъэхьагъ.

Врач шъхьаIэу Нурия Швецовам къы­зэ­риIуагъэмкIэ, мы поликлиникэм кIэлэцIыкIу мин 35-мэ яфэIо-фашIэхэр егъэцакIэх. Псауныгъэм икъэухъумэнкIэ нэмыкI учреждениехэм ащагъэцакIэщтыгъэ медицинэ фэIо-фашIэхэм ащыщхэри джы амалыкIэхэр зиIэ хъугъэ поликлиникэм щызэшIуахых. Квадрат метрэ мини 3,5-м ехъу поликлиникэм еубыты. ЗэкIэ къутамэхэу мыщ хэтхэр кIэлэцIыкIухэм медицинэ IэпыIэгъу нахьышIоу зэраратыщтым тегъэпсыхьагъэу атегощагъэх. УЗИ-р зыщашIырэ, нэм зыщеIа­зэхэрэ кабинетхэр, апкъышъол зыщаIотырэ, рентген зыщашIырэ, псауныгъэм игъэпытэн фытегъэпсыхьэгъэ физкультурэр ыкIи нэмыкIхэр поликлиникэм къеуалIэхэрэм щафагъэцакIэх. Врач 68-рэ, гурыт медицинэ IофышIэу нэбгыри 142-рэ мыщ Iут. ПоликлиникакIэр затIупщым ыуж медицинэ фэIо-фашIэхэр нахьышIоу гъэцэкIэгъэнхэмкIэ амалыкIэ­хэр иIэ хъугъэх. КIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ икъэухъумэн телъытэгъэ программэм диштэу фэIо-фашIэхэр зэшIуахых.

Мы илъэсым микрорайонэу «Восходым» къыщызэIуахыгъэ Мыекъопэ къэлэ поликлиникэм зыщэIэхэм медицинэ IэпыIэгъур зэрэщызэхэщагъэм УФ-м псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэ зыщигъэгъозагъ.

Сомэ миллион 240-рэ зытефэгъэ поликлиникакIэм медицинэ Iэмэ-псымэу сомэ миллион 54-кIэ къащэфыгъэр чIагъэуцуагъ.

Врач шъхьаIэу ЕмтIылъ Оксанэ къызэриIуагъэмкIэ, медицинэ IофышIэу ищыкIагъэм ипроцент 91-рэ мыщ Iут, ахэм ащыщэу врачхэр 213-рэ зэрэхъу­хэрэр, гурыт медицинэ IофышIэхэр — нэбгырэ 285-рэ. ПстэумкIи къэлэдэс мин 36-мэ яфэIо-фашIэхэр поликлиникэм щагъэцакIэх, мэфэ стационари ащ хэт.

Михаил Мурашко поликлиникэм икабинетхэр къыплъыхьагъэх, къулыкъу зэ­фэшъхьафхэм яIофшIакIэ зыщигъэгъо­загъ. Шъоущыгъу узыр зиIэхэм ящыкIэгъэ Iэзэгъу уцхэр игъом аIэкIэгъэхьэгъэн­хэм пае чIыпIэ уц щапIэхэм адыряIэ зэдэлэжьэныгъэм нахь зырагъэушъомбгъун зэрэфаер министрэм къыхигъэщыгъ.

ЯIофшIэн зэрэзэхащэ­рэм зыщигъэгъозагъ

Михаил Мурашко Адыгэ республикэ клиникэ сымэ­джэщым зэкIом, Диагностическэ гупчэм, реанимациемкIэ ыкIи кардиологиемкIэ отделениехэм Iоф зэрашIэрэм зыщигъэгъозагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, псауныгъэм икъэухъумэн фэгъэзэгъэ респуб­ликэ организациехэм яамалхэм зягъэ­ушъомбгъугъэнымкIэ хэбзэ къулыкъухэм афэлъэкIыщтыр зэкIэ ашIэ. Лъэпкъ проектэу «Псауныгъэм икъэухъумэн» зыфиIорэми, къэралыгъо программэ пстэуми Адыгеир чанэу ахэлажьэ.

АРКБ-м иврач шъхьаIэу Чэужъ Нателлэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, илъэс къэс нэбгырэ мин 17 фэдизмэ мыщ щяIазэх. Илъэсым къыкIоцI нэбгырэ мини 150-м ехъумэ Диагностическэ гупчэм амбулаторнэ IэпыIэгъу щарагъэ­гъоты. Сымэджэ мини 2-м ехъумэ пэрыт технологиехэр зыщыгъэфедэгъэ IэпыIэгъур аIокIэ. Организациехэм ящыкIэгъэ медицинэ IофышIэхэм япроцент 80-р яI. Врач 227-мэ, гурыт звенэм хэхьэрэ IофышIэ 400-м ехъумэ, младшэ медицинэ IофышIи 175-мэ сымэджэщым Iоф щашIэ.

Программэу «Гу-лъынтфэ узхэм ябэныгъэныр» зыфиIорэм диштэу 2019-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2023-рэ илъэсым нэс сомэ миллион 250-рэ фэдиз зытефэгъэ медицинэ оборудовании 133-рэ къащэфыгъ.

УФ-м псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэ реанимационнэ отделением Iоф зэришIэрэм, республикэ сосудистэ гупчэм гъэпсыкIэу иIэм, коронарнэ синдромым ыгъэгумэкIырэ сымаджэхэм зэряIазэхэрэм нэIуасэ зафишIыгъ. Сымаджэхэр нахьышIоу операцие шIыгъэн­хэм, поликлиникэхэм зэдэлэжьэныгъэу адыряIэр нахь гъэпытэгъэным мэхьанэшхо зэряIэр Михаил Мурашко къыхигъэ­щыгъ.

Диспансеризациер къуаджэхэм на­хьы­шIоу ащызэхэщэгъэн зэрэфаем федеральнэ министрэм ынаIэ тыригъэтыгъ. Мы лъэныкъомкIэ IэпэIэсэныгъэшхо зыхэлъ врачхэр ягъусэхэу мобильнэ бригадэхэм яIофшIэн нахьышIоу зэрэзэхащэн фаер ащ къыхигъэщыгъ.

Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Михаил Мурашко зэрэфэразэр къыIуагъ республикэм псауныгъэр къэу­хъумэгъэнымкIэ иIофыгъохэм ренэу ынаIэ зэратыригъэтырэм, мы аужырэ илъэси 5-м федеральнэ IэпыIэгъоу къыIу­кIагъэм ишIуагъэкIэ Адыгеим зэхъокIыныгъэшIухэр зэрэфэхъугъэхэм афэшI. Республикэм ипащэ къызэрэхигъэщы­гъэмкIэ, медицинэ псэолъэ 46-рэ Адыгеим щагъэпсыгъ, псауныгъэм икъэухъу­мэнкIэ инфраструктурэр агъэкIэжьыгъ, диагностическэ, медицинэ оборудование лъапIэхэр къащэфыгъэх, медицинэ Iофы­шIэхэм япчъагъэ нахьыбэ хъугъэ, врач­хэм яIэпэIэсэныгъэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ ыкIи цIыфхэм нахь макIэу хьа­дэгъур къалъыIэсынымкIэ амалхэр зэрахьагъэх.

Тынхэр афагъэшъошагъэх

Адыгэ Республикэм имедицинэ IофышIэ пэрытхэм къалэжьыгъэ тынхэр АР-м и Правительствэ зычIэт унэм щаратыжьыгъэх Урысыем псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэу Михаил Мурашкорэ Адыгеим и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Муратрэ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ УФ-м IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу, профессорэу Очаповскэм ыцIэ зыхьырэ научнэ-ушэтэкIо институтым иврач шъхьа­Iэу Владимир Порхановыр.

«ЗиIофшIэн хэшIыкIышхо фызиIэхэу врач ныбжьыкIэхэр зыгъэхьазырхэрэм шъузэращыщыр тигуапэу хэтэгъэунэфыкIы. ШIэныгъэу, опытэу шъуиIэр тапэкIи къытшъхьапэжьынэу сэгугъэ псауныгъэм икъэухъумэнкIэ кадракIэхэр гъэхьазырыгъэнхэмкIэ, ныбжьыкIэхэм медицинэм Iоф щашIэнымкIэ», — къыIуагъ министрэм.
УФ-м псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэ пандемием илъэхъан респуб­ликэм имедицинэ IофышIэхэм дэгъоу Iоф зэрашIагъэм пае зэрафэразэр къы­Iуагъ.
АР-м и ЛIышъхьэ Михаил Мурашко «тхьауегъэпсэу» риIуагъ псауныгъэм икъэухъумэн республикэм зэрэщызэхэщагъэм осэшхо къызэрэфишIыгъэм ыкIи хэгъэгум имедицинэ гупчэ пэрытхэм япащэхэр Адыгеим къызэрэригъэблэгъа­гъэхэм афэшI.

«Республикэм иврачхэм амалышIу яIэ хъугъэ федеральнэ IофышIэхэм яопыт къызфагъэфедэнэу, язэдэлэжьэныгъэ нахь агъэлъэшынэу. Тэ ар икъоу къызфэдгъэфедэщт. Непэ тынхэр зыфагъэшъошэщт медицинэ IофышIэхэр тапэкIи яIофшIэн нахьышIоу зэхащэным кIэгу­шIущтых, цыхьэу афэпшIыгъэр къызэрагъэшъыпкъэжьыщтым пылъыщтых», — къыIуагъ республикэм ипащэ.

Урысыем псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Министерствэ иунашъокIэ псауны­гъэм икъэухъумэнкIэ илъэсыбэ хъугъэу шIуа­гъэ къытэу Iоф зэрашIэрэм, гъэхъэгъэ­шхохэр зэряIэхэм афэшI бгъэхалъхьэу «Псауныгъэм икъэухъумэн иотличник» зыфиIорэр афагъэшъошагъ Адыгэ рес­публикэ клиникэ сымэджэщым иврачэу Абыдэ Жаннэ, АРКБ-м иаптекэ ипащэ игуадзэу Тамара Волковам, АРКБ-м иотделение ипащэу ЛэупэкIэ ФатIимэт, Мыекъопэ къэлэ клиникэ сымэджэщым иврач-хирургэу Андрей Поповым, лъыр ахэщыгъэнымкIэ Адыгэ республикэ станцием иврач-лаборантэу Тхьайшъэо Галинэ, АРКБ-м иврач-травматолог-ортопедэу Вадим Шульман.

Гуетыныгъэ фыряIэу Iоф зэрашIэрэм фэшI Урысыем псауныгъэм икъэухъумэн­кIэ иминистрэ и Рэзэныгъэ тхылъ аратыгъ АРКБ-м имедсестрау Инна Алехинам, Адыгэкъалэ исымэджэщэу К. М. Батмэным ыцIэ зыхьырэм иврач-терапевтэу Гъонэжьыкъо Сусаннэ, аптекэу N 1-м иотдел ипащэу Ерэджыбэкъо Фатимэ, АРКБ-м иврач-анестезиолог-реаниматологэу ЛIыхъурэе Иринэ, АРКБ-м иврач-урологэу Евгений Шаввэ, АРКБ-м иотделение ипащэу Шыко Руслъан.

КIэух зэхэсыгъу

Михаил Мурашкорэ КъумпIыл Муратрэ хэгъэгум имедицинэ гупчэ пэрытхэм, УФ-м псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Министерствэ иподразделениехэм япащэхэр, республикэм псауныгъэм икъэу­хъумэнкIэ и Министерствэ илIыкIохэр, республикэм имедицинэ учреждениехэм яврач шъхьаIэхэр зыхэлэжьэ­гъэхэ зэ­хэсыгъор зэращагъ.

Зэхэсыгъор къызэIуихызэ, Михаил Мурашко зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Урысые Федерацием испециалист-медик пэрытхэм, научнэ-теоретическэ ушэтэкIо гупчэхэм япащэхэм

Адыгеим псауны­гъэм икъэухъумэн зэрэщызэхэщагъэр зэхэфыгъэнымкIэ ыкIи ащ хэхъоныгъэ зэришIыщт лъэныкъохэр гъэнэфэгъэнымкIэ Iофышхо ашIагъ.

«Урысыем и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу непэ информатизацием лъэшэу зеушъом­бгъу. Республикэр къэбар системэ зы­кIым техьэ. Ащ ишIуагъэкIэ врачхэм амал яI сымаджэхэм стационархэм къы­зэращяIэзагъэхэм нэIуасэ зыфашIы­нэу. Джащ фэдэу стационархэм яврачхэм сымаджэм иамбулаторнэ картэ итхэми зыщагъэгъозэн алъэкIыщт. ЦIыфхэм адэжь кIорэ врачхэм планшетхэр къызфагъэфедэх. Мыгъэ компьютер программэхэр республикэм илъэныкъуищмэ ащагъэфедэщтых. А лъэныкъом гъэхъа­гъэ хэлъэу зызэриушъомбгъурэр тинэры­лъэгъу», — къыIуагъ Урысыем псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэ.

Шъхьадж зыфэгъэзэгъэ лъэныкъомкIэ эксперт уасэхэр къаратыгъ Урысыем псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Министерствэ эндокринологиемкIэ имедицинэ ушэтэкIо гупчэ ипащэу Наталья Мокрышевам, Урысыем псауныгъэм икъэухъу­мэнкIэ икардиолог шъхьаIэу, медицинэ ушэтэкIо гупчэу В.А. Алмазовым ыцIэ зыхьырэм игенеральнэ пащэу Евгений Шляхто ыкIи медицинэ гупчэхэм янэмыкI пэщэ заулэмэ.

Псауныгъэм икъэухъумэн кадрэ ныбжьыкIэхэр нахьыбэу къыхэгъэлэжьэгъэн­хэ, медицинэ IофышIэхэм яIэпэIэсэныгъэ зыкъегъэIэтыгъэн зэрэфаем епхыгъэ Iофыгъохэм зэхэсыгъом щахэплъагъэх.

«Проектнэ офисым дэгъу дэдэу Адыгэ Республикэм Iоф щешIэ. Лъэныкъо шъхьаIэхэр чэзыу-чэзыоу зэтырауты­гъэх. Медицинэ организациехэм регистратурэхэр тэрэзэу зэращызэхэщагъэхэр, охътэ лые амыгъэкIодыным тегъэпсыхьагъэу кабинетхэр зэрэгъэпсыгъэхэр нэ­ры­лъэгъу къытфэхъугъ», — къыIуагъ Михаил Мурашко.

Гу-лъынтфэ узхэм ябэныгъэным тегъэпсыхьэгъэ федеральнэ проектым ипхырыщынкIэ республикэм опытышхо зэриIэр зэхэсыгъом къыщаIуагъ. Медицинэ реабилитацием изытет нахьышIу зэрашIыщтми мыщ щытегущыIагъэх. УФ-м псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэу Михаил Мурашко къызэрэхигъэ­щыгъэмкIэ, хэгъэгум и Президент пшъэ­рылъ къызэрафишIыгъэм тетэу мы лъэ­ныкъомкIэ проект шъхьаф щагъэцакIэу аублагъ.

Псауныгъэм икъэухъумэнкIэ респуб­ликэ организациехэм щыкIагъэу афэхъу­хэрэми зэхэсыгъом щатегущыIагъэх. Гу-лъынтфэ уз зиIэхэм диспансернэу алъыплъэгъэнымкIэ Iофыр икъоу зэхамыщэу, диспансеризацием макIэу къы­хырагъэубытэу, сэнэхьат заулэхэмкIэ кадрэхэр имыкъухэу алъытагъ.

«Михаил Альберт ыкъоми, Адыгеим къэкIогъэ врач, шIэныгъэлэжь пэрытхэми «тхьашъуегъэпсэу» ясэIо. Непэрэ зэIукIэгъум амал къытитыщт псауны­гъэм икъэухъумэнкIэ Iофхэм язытет нэмыкI еплъыкIэ фэтшIынэу, медицинэ фэIо-фашIэхэр нахьышIоу зэхэщэгъэнхэмкIэ амалыкIэхэр къэдгъотынхэу. Урысыем псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Министерствэ ипащэ сэгъэгугъэ тифедеральнэ IофшIэгъухэм непэ игъоу къытфалъэ­гъугъэ лъэныкъохэм ткIуачIэ нахь зэрятхьылIэщтымкIэ», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

Сурэтхэр: А. Гусев.