Документ мин 27-рэ аштэжьыгъэп

Роскадастрэм икъута­мэу Адыгэ Республикэм щыIэм ихъарзынэщ документ мин 27-рэ цIыф­хэм амыштэжьыгъэхэу чIэлъых, ахэр зыфэгъэ­хьыгъэхэр амыгъэкощырэ мылъкум епхыгъэу ­къэралыгъо фэIо-фашIэу агъэцэкIагъэхэр ары.

Амыгъэкощырэ мылъкум фэ­гъэхьыгъэ фитыныгъэхэр къизыIотыкIырэ документхэу ахэр агъэхьазырыгъагъэх, ау ямыщыкIэгъэжьхэу къагъэнагъэх.

Амыгъэкощырэ мылъкумкIэ фитыныгъэ яIэным фэшI цIыфхэм къэралыгъо фэIо-фашIэхэр афагъэцакIэх, ащ къыкIэлъыкIоу кадастрэ учетым хагъэуцох. Ау ащ фэдэ фитыныгъэ яIэ зыхъурэ ужым документхэр зымы­штэ­жьы­хэрэр къахэкIых, тхылъхэр МФЦ-м мэфэ 45-рэ чIэлъых. А уахътэм къыкIоцI доку­ментмэ зи къызалъымыкIорэм, ахэр Роскадастрэм ихъарзынэщ ратыжьых.

«ЩыIэныгъэ ехьыжьагъэм хэтхэу ямылъкукIэ фитыныгъэ къязытырэ документхэр аштэ­жьынхэу цIыфхэм бэрэ ащы­гъупшэу мэхъу. Ахэр мыгумэкIы­хэми хъущт, зыщыфэехэ уахътэм Роскадастрэм документхэр аIэкIигъэхьажьыщтых», — къы­Iуагъ Роскадастрэм икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу ХъокIо Аюбэ.

Документхэр зэзыгъэгъоты­жьы зышIоигъохэр мыщ фэдэ телефон номерхэмкIэ зафагъэзэн алъэкIыщт: 8(8772)59-30-46(2212), 8 800 100 34 34 (Урысые шъолъырымкIэ ыпкIэ хэмылъэу утеон плъэкIыщт).

Ежь ышъхьэкIэ Роскадастрэм зыфэзыгъэзэн зымылъэкIыхэрэм ядокументхэр ыпкIэ хэлъэу къафащэжьынхэ амал щыI. Ащ фэдэ фэIо-фашIэр зыгъэфедэ зышIоигъохэр мыщ фэдэ телефонкIэ теонхэ алъэкIыщт: 8(8772)59-30-46 (доб. 2227).

«Документхэр псынкIэ Iофэу зищыкIагъэхэр къахэкIых, е псэупIэр ащэщтмэ, е кредит аштэщтмэ. Арышъ, амыгъэкощырэ мылъкур языгъэтхыгъэмэ ятхьапэхэр игъом аштэжьызэ ашIымэ нахьышIу», — еIо Рос­реестрэм ишъолъыр ГъэIорышIапIэ ипащэу Марина Никифоровам.