Адыгэ культурэм и Мафэ фэгъэхьыгъэу

ЦIыф лъэпкъ пэпчъ бзэ гъэнэфагъэ иI. Хэти ыбзэ шIу елъэгъу. Хьатыгъужъы­къое гурыт еджапIэу Хьаткъо Ахьмэд ыцIэ зыхьырэм икIэлэегъа­джэу УпчIэжьэгъу Мае илъэс 40 хъугъэу ныдэлъфыбзэм рэла­жьэ, ащ изэгъэшIэн фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр зэхещэх.

Сурэтыр: А. Iэшъын.

Адыгэ лъэпкъым икультурэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу Адыгеим щырагъэ­кIо­кIыхэрэм лъапсэу яIэр бзэр, культурэр, лъэпкъ шIэ­жьыр къэухъумэгъэнхэр ары.

«Хэтрэ цIыф лъэпкъкIи анахь мэхьанэ зиIэр инамыс, ыбз, ишэн-хабзэхэр чIимынэнхэр, ахэр иIэубытыпIэу ипшъэрылъхэр щыIэныгъэм щыпхырищынхэр ары»,  хигъэунэфыкIыгъ УпчIэжьэгъу Мае.

Лъэпкъым идышъэ кIэн къызщежьэрэр ным икушъэ орэд, игъэсэпэтхыд, унагъом илъ шэн-хэбзэ зэхэтыкIэхэр арых.

«Сызылэжьэрэ илъэс 40-м къыкIоцI ныдэлъфы­бзэм хэхъоныгъэ ышIыным сыпылъ. КIэлэцIыкIухэм гъэ­сэныгъэ-пIуныгъэ тэрэз ягъэгъотыгъэнымкIэ анахь мэхьанэ зиIэмэ ащыщ еджа­пIэр, — еIо кIэлэегъаджэм. — Ныдэлъфыбзэм, адыгэ культурэм ядэхагъэ икъу фэ­дизэу кIэлэеджакIомэ яз­гъашIэ сшIоигъу.

Адыгэ культурэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ десэу «Сыбзэ — сыпсэ, сидунай» зыфи­Iорэр зэхэсщагъ, кIэлэцIыкIухэм ашIогъэшIэгъонэу ащ къыхэлэжьагъэх. Ащ дакIоу зэнэкъокъухэр, урок-хьа­кIэщ­хэр, зэIукIэхэр, зэдэ­джэгу сыхьатхэр зэхэсэщэх. «Адыгэ­хэм ятарихъ фэгъэ­хьыгъэу лъэпкъ тхыдэхэм къаIуатэрэр», «Адыгэхэм яныдэлъфыбзэрэ ятхыбзэ­рэ», «Адыгэхэм ящыIэ­кIэ-псэукIэрэ якультурэрэ», «Синыдэлъфыбзэ — сибаиныгъ» зыфиIорэ хэушъхьафыкIыгъэ темэхэм садэлажьэ».

Адыгэ культурэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ сыхьатыр гъэшIэгъонэу рекIокIыгъ. Саемрэ цыемрэ зыщыгъ кIэлIэцIыкIухэр бзэм фэгъэ­хьыгъэ усэхэм къяджагъэх, адыгэ орэдхэр къаIуагъэх, къашъохэу «ЗэфакIор», «Ис­лъамыер» къашIыгъэх. Ны­дэлъфыбзэр шIу зэра­лъэ­гъурэр, зэрагъэлъапIэрэр къаушыхьатыгъ.

Уахътэр. ЦIыфыр. Гъа­шIэр. Мы Iахьищыр сыди-гъуи зэготхэу зы гупшысэ мэстанэм екIых. Ащ елъытыгъэу къэпIон хъумэ, мы чIым къытехъорэ нэбгырэ пэпчъ ежь ыгу, ыпсэ, ­иакъыл-Iушыгъэ, игукIэгъу­-къэбзагъэ атешIыкIыгъэ лъэуж къызэригъанэрэр хэти ешIэ. УпчIэжьэгъу Мае ищыIэныгъэ зыфигъэхьыгъэ еджапIэм илъэуж дахэ щыпхырищыгъ.

Лъэпшъыкъо Фатим.