Чъэпыогъум и 27-р — ветераным и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Тиветеран лъапIэхэр!

Ветераным и Мафэ фэшI тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо!

Адыгэ РеспубликэмкIэ мы мафэр уи Хэгъэгу шIу плъэгъун зэрэфаем, ащ икъэухъумэн, ихэхъоныгъэ, игъэпытэн зиIахь хэзышIыхьэгъэ цIыфхэм лъытэныгъэ афэпшIын,

Адыгеимрэ Урысыемрэ янеущрэ мафэ лъэпсэ пытэ иIэным зышъхьамысыжьэу дэлажьэхэрэм яфэшъошэ уасэ яптын зэрэфаем итамыгъэу щыт.

Заоми, мамыр гъэпсынми зышъхьамысыжьхэу гъэхъагъэхэр ветеранхэм зэращашIыгъэхэм ренэу тырыгушхощт, ахэр тищысэтехыпIэхэу щытыщтых, тизэкъотныгъэ, тизэгурыIоныгъэ тапэкIи нахь зэрэдгъэпытэщтым, ти Хэгъэгушхо къулыкъу зэрэфэтхьыщтым ыуж титыщт.

Тиветеран лъапIэхэр, тызэрэшъуфэразэр тыгу къыддеIэу непэ къэтэIо, шъуиIушыгъэ, шъуиопытышхо, къыткIэхъухьэхэ-
рэм япIункIэ къышъутефэрэр зэкIэ зэрэшъушIэрэм апае лъы­тэныгъэшхо къышъуфэтэшIы.

Псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэу, шъузхэт цIыфхэм ялъытэныгъэ зэхашъушIэу бэрэ шъущыIэнэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр