Нэхэе Аслъан имэфэкI ипэгъокlэу

Урысыем инароднэ артистэу, композитор цIэрыIоу Нэхэе Аслъан ыныбжь мыгъэ илъэс 80 хъущт. ГъэшIо зэхахьэхэр мыбжыхьэ къызэкIэлъыкIоу Адыгэ Республикэм ирайон зэфэшъхьафхэм ащэкIох.

Сурэтыр: С. ТIэшъу.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо лъэпкъ орэдыIо-къэ­шъокIо ансамблэу «Ислъамыем» ихэшыпыкIыгъэ программэ а мэфэкI концертхэм къащегъэлъагъо. Лъэпкъым имузыкальнэ культурэ лъэгэпIэ инхэм анэзыгъэсыгъэ мэкъэмэусым лъы­тэныгъэу фашIырэр къагъэлъагъоу цIыфхэр бэу зэхахьэхэм къякIуалIэх, гущыIэ фабэхэр Нэхэе Аслъан къыфаIох. Адыгеим имызакоу зэкIэ Кавказым щыцIэрыIо хъугъэ композиторыр гъунэгъу шъолъырхэми агъашIо, имэфэкI концертхэр зэхащэх. Джащ фэдэу, чъэпыогъум и 26-м, къалэу Краснодар Нэхэе Ас­лъан фэгъэхьыгъэ концерт ансамблэу «Ислъамыем» къыщитыгъ. Ку­пым иIэшъхьэтет имэкъэмэ, иорэд анахь лъэшхэр, цIыфхэм нахь якIасэхэу «Ныдэлъф мэкъамэхэр», «Хьагъэуджым ирапсодие», «Нартмэ ясимфоние», «Адыгэ пщынэр», «Къо­лэн» ыкIи нэмыкIхэр ащ къыщаIуагъэх. Апэрэу Краснодар щыIугъ Нэхэе Аслъан IофшIэгъэ инэу мыгъэ ыусыгъэ лъэпкъ симфониер. Iахьищэу ар зэтеутыгъ, музыкальнэ жанрэ зэфэшъхьафхэр — классическэ орэд къэIуакIэри, лъэпкъ мэкъамэри зэдыхэтхэу, ащ джаз, рок едзы­гъохэр ахэщыхьагъэу гъэпсыгъэ. Краснодар щыкIогъэ концертым къекlолlагъэхэм ящэнэрэ lахьэу «Дунэякlэм имэкъамэхэр» зыфиlорэр ары зэхахыгъэр. Симфониер зэрэпсаоу шэкlогъум и 18-м, Нэхэе Аслъан къызыхъугъэ мафэм тефэу, Мыекъуапэ щыкlощт мэфэкl гъэшlо зэхэхьэ шъхьаlэм къыщатыщт.

Краснодар зэхахьэм хэлэ­жьагъэхэм композиторым иlоф­шlагъэ осэ ин къыфашlыгъ. Гуфабэу, lэгу теор щызэпымыоу концертыр зэрэпсаоу кlуагъэ. Нэхэе Аслъан илэжьыгъэхэм яхьатыркlэ адыгэ лъэпкъым узэрэщыщым гушхоныгъэ къыпхелъхьэ. Композиторым зэрэфэразэхэр, зэрэфэгушlохэрэр Пшызэ шъолъыр ихэбзэ къулыкъухэм ялlыкlохэм къыхагъэ­щыгъ. Къэлэ хэбзэгъэуцу Зэ­lукlэм и Тхьаматэ игуадзэу Татьяна Гелуненкэм шlуфэlо гущыlэхэр концертым къыщи­lуагъэх, Краснодар Думэм ишlуфэс тхылърэ ишlухьафтынрэ Нэхэе Аслъан пае «Ислъамыем» иартистхэм къаритыжьыгъ. Къы­фэгушlуагъ композиторым иныбджэгъушlоу Виктор Захарченкэр зипэщэ Пшызэ къэзэкъ орэдыlо купыри. Мы орэдыlохэм Нэхэе Аслъан иlофшlагъэхэр дэгъоу ашlэх, якlасэу къаlох. Джащ фэдэу Мэщбэшlэ Исхьакъ иусэ композиторым мэкъамэ фыхихыгъ ыкlи орэд дахэу ным икlалэ зэрежэщтыгъэм фэгъэ­хьыгъэу «Старинная песня» зыфиlорэр къэзэкъ купым къыlо хъугъэ. Краснодар щыкlогъэ концертым а орэдыр ягуапэу къыщаlуагъ.

Краснодар краим и Адыгэ Хасэ итхьаматэу Мэщылl Руслъан агъашlорэ композиторыр дунаим щыпсэурэ адыгэхэм зэкlэми анапэу зэрэщытыр, лъэпкъым икультурэ хэхъоныгъэу фишlыгъэм пае шъхьэкlэфэныгъэ инэу Нэхэе Аслъан фи­шlырэр игущыlэ къыщыхигъэ­щыгъ.

Адыгэ мэкъамэр, пщына­лъэр Краснодар щыпсэухэрэм апэрэп зэрэзэхахырэр, тиартистхэм концертхэр бэрэ тигъунэгъу шъолъырым къыщатых. Ау мызыгъэгум зэlукlэм иушъхьагъугъэр Нэхэе Аслъан имэфэкlэу къэблагъэрэр ары, ащ елъытыгъэуи гушlуагъор, гуфэбэныгъэр, гушхоныгъэр нахь къебэкlхэу «Ислъамыем» иконцерт зэхащагъ.

ТIэшъу Светлан.
Адыгеим изаслуженнэ журналист.