Лъытэныгъэу афэтшIырэм ишыхьат

Чъэпыогъум иаужырэ бэрэскэшхо ветераным и Мафэу Адыгеим щыхагъэунэфыкIырэр АР-м иветеранхэм я Совет игукъэкIыкIэ 2010-рэ илъэсым агъэнэфагъ.

ОшIэ-дэмышIагъэ хэлъэу а мэфэкIыр мэфэпчъым хагъэхьагъэп. Советым хэтхэм зэралъытэрэмкIэ, дзэм, IофшIэным, нэмыкI лъэныкъохэм яветеранхэм ягъэхъагъэхэм, республикэм ихэхъоныгъэ яIахьышIу ахэм зэрэхалъхьэрэм ягугъу тшIыныр япэсыгъ. Илъэс къэс сыд фэдэрэ купи хэхьэрэ ветераным къылэжьыгъэ щытхъур Адыгэ Республикэм щыфаIо. Ащ фэдэ мэфэкIым джыри зэ къегъэлъагъо Адыгеим ветеранхэм лъэшэу ынаIэ зэращытырагъэтырэр, шъхьэкIафэ зэрафашIырэр.

Ветеранхэм ялIыхъужъныгъэ, япытагъэ, щыIэныгъэр шIу зэралъэгъурэм лIэужыбэхэм щысэ тырахы.

— Непэ ехъулIэу Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет пстэумкIи ветеран 127500-рэ хэт. Мы пчъагъэм къыхеубытэх Хэгъэгу зэошхом, УIэшыгъэ КIуачIэхэм, IофшIэным, нэмыкI купхэм яветеранхэр. Куп зэфэшъхьафэу зэрэзэтефыгъэхэм укъыпкъырыкIымэ, Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэу къэнагъэр нэбгырэ 27-рэ ныIэп, зэо кIыбым щыIагъэу — 1070-рэ, Ленинград блокадэм къыхиубытагъэу нэбгырэ 12, IофшIэным иветеранэу — мин 28-м ехъу, зэо зэфэшъхьафхэм ахэлэжьагъэхэу (хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьагъэхэм япчъагъэ мыщ хэтэп) — нэбгырэ мини 6 фэдиз. Щэч хэлъэп тихэгъэгуи, Адыгеими яуцун а зэкIэми яIахь гъэнэфагъэ зэрэхашIыхьагъэм, джыри зэрэхашIыхьэрэм, — къыIуагъ Къуаджэ Аслъан.