Команди 7-мэ заушэтыгъ

Урысые физкультурэ-спорт комплексэу «IофшIэ­ным ыкIи зыкъэухъумэжьыным сафэхьазыр» зы­фиIорэм истуденческэ фестиваль Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Апшъэрэ ыкIи гурыт сэнэхьат зыщарагъэгъотырэ еджапIэхэм якоман­ди 7-мэ заушэтыгъ. НыбжьыкIэхэм шапхъэхэр атыгъэх, зэнэ­къокъугъэх.

Командэ пэпчъ нэбгыри 10 хэ­тыгъ — кIэли 5 ыкIи пшъэшъи 5. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, очко анахьыбэ изыгъэкъугъэхэр Адыгэ къэралыгъо университетым истудентхэр ары. ЯтIонэрэ чIыпIэр Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иполитехническэ колледж илIыкIохэм къыдахыгъ. Ящэнэрэ хъугъэ АКъУ-м и Мые-­
къопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледж. Джащ фэдэу унэе къэгъэлъэгъон анахь дэгъухэр зиIэхэри хагъэунэфыкIыгъэх.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм зэкIэми Мыекъуапэ физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитетрэ къэлэ администрацием пIуныгъэмкIэ ыкIи ныбжьыкIэ политикэмкIэ и Комитетрэ къагъэхьазырыгъэ кубокхэр, щытхъу тхылъхэр ыкIи шIухьафтынхэр афагъэшъошагъэх.