Типшъашъэхэм ятекIоныгъ

ГандболымкIэ Урысыем изэнэкъокъу ишъолъыр едзыгъоу къалэу Волгоград щыкIуагъэм Адыгеим икомандэ чанэу зыкъыщигъэлъэгъуагъ, текIоныгъэр къыдихыгъ.

2012-рэ илъэсым къэхъугъэ типшъа­шъэхэм тагъэгушIуагъ.

Тренер-кIэлэегъаджэу Валерий Гон­чар зипэщэ командэм ешIэгъуи 6 иIагъ. Адыгеим илIыкIохэр Волгоградскэ ыкIи Астраханскэ хэкухэм, Краснодарскэ ыкIи Ставропольскэ крайхэм якомандэхэм аIукIагъэх. Типшъашъэ­хэм зэIукIэгъоу яIагъэр зэкIэ къа­хьыгъ. Ащ ишIуагъэкIэ Адыгеим икомандэ апэрэ чIыпIэр ыIыгъэу Урысыем изэнэ­къокъу ифинал едзыгъо ихьагъ. ЯтIо­нэ­рэ хъу­гъэ Краснодар къэзыгъэлъэгъо­гъэ «Академия гандбола» зыфиIорэр, ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ Волгоград икомандэу «Динамо». Мыекъуапэ икомандэ иешIэкIо анахь дэгъоу къыха­гъэщыгъэр Александра Савицкаяр ары.