ЗэхъокIыныгъэ фэхъугъэп

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зэрылъ зэнэкъокъум ия 14-рэ тур къыдыхэлъытэгъэ ешIэгъухэр командэхэм яIагъэх.

Пэрытныгъэ зыIыгъхэм хэукъоныгъэ ашIыгъэп, ахэм зэкIэми текIоныгъэр къыдахыгъ.

Чъэпыогъум и 21-м щегъэжьагъэу и 25-м нэс ешIэгъуи 4 щыIагъ. Кощхьаблэ икомандэ Адыгэкъалэ щешIэнэу щытыгъ, ау зэIукIэгъум къекIолIагъэп, ащ къыхэкIыкIэ 3:0-у бысымхэм текIоныгъэр афагъэшъошагъ. Чемпионатым ирегламент икIэрыкIэу зэриукъуагъэм къыхэкIэу «Кощхьаблэр» зэнэ­къокъум хагъэкIыгъ. ЫпэкIэ ар дэдэр къе­хъулIагъ Шэуджэн районым. Зэнэкъокъум команди 10 хэлажьэщтыгъ, ау джырэ уахътэм къэнагъэр 8. «Кощхьаблэм» дешIэнэу щытыгъэ командищыми 3:0-у текIоныгъэр афагъэшъошэщт.
Я 14-рэ турым къыдыхэлъытагъэу «Кавказыр» «АГУ-м» дешIагъ ыкIи 5:3-у текIоныгъэр къыдихыгъ. Поселкэу Тульскэр къэзыгъэлъэгъорэ «Урожаир» Инэм щешIагъ ыкIи 1:0-у чIыпIэ командэм къышIуихьыгъ. «Чэчэнаир» Пэнэжьыкъуае щыIукIагъ Джэджэ районым икомандэу «Сириусым». Теуцожь районым илIыкIохэр хэпшIыкIэу нахь лъэшыгъэх, текIоныгъэр къыдахыгъ, пчъагъэр — 9:1. Мэфищ тешIагъэу «Урожаир» «Сириусым» IукIагъ, Мыекъопэ районым ифутболистхэр 7:1-у текIуагъэх. Зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэр щызэдагощы «Кавказым» ыкIи «Чэчэнаим», ау ахэм ешIэгъоу яIагъэр зэфэдизэп. Ящэнэрэ чIыпIэм щыт «Урожаир». Арышъ, ешIэгъу гъэшIэгъонхэм тяплъын тлъэкIыщт.

Я 15-рэ турым къыдыхэлъытагъэу чъэпыогъум и 28-м «Урожаир» «Чэчэнаим»», «Тэхъутэмыкъуаер» «Кавказым» адешIэщтых. Чъэпыогъум и 29-м «Сириусыр» «АГУ-м», «Кавказыр» «Адыгэкъалэ» аIукIэщтых.

ЕшIэгъухэр мафэм сыхьатыр 3-м рагъэ­жьэщтых.

Командэхэр зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъагъэу рагъэкъугъэр:

1. «Кавказ» — 27.
2. «Чэчэнай» — 27.
3. «Урожай» — 24.
4. «АГУ» — 22.
5. «Адыгэкъал» — 16.
6. «Тэхъутэмыкъуай» — 15.
7. «Кощхьабл» — 15.
8. «Сириус» — 6.
9. «Мыекъуапэ» — 3.

Къыхэгъэщыгъэн фае, командэхэм ешIэгъу пчъагъэу яIагъэр зэфэдизэп.