Бюджетыр социальнэу къэнэжьы

АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зэрищагъэм 2024 — 2026-рэ илъэс­хэмкIэ республикэ бюджетым ипроект щыхэплъагъэх.

АР-м финансхэмкIэ иминистрэу Виктор Орловым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, 2024-рэ илъэсымкIэ республикэ бюджетым сомэ миллиард 30,3-рэ хъурэ хахъохэр иIэнэу, сомэ миллиард 32-рэ фэдиз хъарджэу ышIынэу къырадзэ. Республикэ бюджетыр сомэ миллиардрэ миллион 664-м фыщыкIэщт.

ЫпэкIэ зэрэщытыгъэм фэдэу респуб­ликэ бюджетыр социальнэ лъэныкъом фытегъэпсыхьэгъэщт, сомэ миллиард 19,8-рэ ащ пэIуагъэхьащт. Мылъкур нахьыбэу зыфатIупщыщтхэр гъэсэны­гъэр, экономикэр, псауныгъэм икъэухъумэн, социальнэ политикэр, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтыр ары. Лъэпкъ проекти 9-мэ япхырыщын сомэ миллиарди 5 пэIуагъэхьанэу рахъухьэ.

Джащ фэдэу шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ чIыпIэ Фондым ибюджет ипроекти зэхэсыгъом щыхэплъа­гъэх. Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоны­гъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу Шэу­джэн Заур Адыгеим инвестицие IофхэмкIэ изытет фэгъэхьыгъэу мыщ къыщыгущыIагъ. Стратегическэ инициативэхэмкIэ Агентствэм зэхищэгъэ лъэпкъ рейтингым 2023-рэ илъэсым Адыгеим я 16-рэ чIыпIэр зэрэщиубытыгъэр ащ къыхигъэщыгъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ министерствэхэмрэ къулыкъухэмрэ пшъэрылъ афишIыгъ къэралыгъо фэIо-фашIэхэр нахьышIоу гъэцэкIэгъэнхэмкIэ, бизнесым IэпыIэгъоу рагъэгъотырэм зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэра­хьанхэу.

Псыхъохэм псыр къадэмыкIынымкIэ Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэми Адыгэ Рес­публикэм иминистрэхэм я Кабинет изэ­хэсыгъо щытегущыIагъэх. АР-м тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэнкIэ ыкIи чIыопс къэкIуапIэхэмкIэ и ГъэIоры­шIапIэ ипащэу Сергей Колесниковым къызэриIуагъэмкIэ, нэпкъхэм ягъэпытэн ыкIи нэмыкI Iофтхьабзэхэм сомэ милли­они 170-рэ фэдиз мыгъэ апэIуагъэ­хьагъ.

«Мы аужырэ илъэсхэм цIыфхэмрэ чIыпIэхэмрэ псыр къакIэмыонымкIэ республикэм Iофышхо щызэшIуахыгъ. Федеральнэ къулыкъухэм яIэпыIэгъу хэлъэу а Iофыр ыкIэм нэгъэсыгъэн фай. ТицIыфхэм щынэгъончъагъэ яIэным, яунэхэмрэ ямылъкурэ къэухъумэгъэн-
хэм тынаIэ атедгъэтыщт», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу