Мыекъопэ районыр анахь лъэш

Джэджэ спорт еджапIэу А. Ж. Галстян ыцIэ зыхьы­рэм изэIухыгъэ зэнэкъокъу Мыекъопэ районым испорт­сменхэм текIоныгъэр къы­щыдахыгъ.

Тренерэу Григорий Бегларян ыгъэсэрэ нэбгыри 7-мэ муниципалитетыр къагъэлъэгъуагъ, нэбгырэ пэпчъ зэIукIэгъуи 2 иIагъ, ахэр зэкIэ къахьыгъ.

Адыгеим ыкIи Краснодар краим яспорт­смени 150-рэ зэнэкъокъум хэлэжьагъ. МэфитIум къыкIоцI ахэм заушэтыгъ.