НыбжьыкIэхэр наркотикхэм ащыухъумэгъэнхэр

Джары зыфытегъэпсыхьэгъагъэр «За здоровое будущее» зыфиIорэ Iофтхьабзэу станицэу Ханскэм дэт гурыт еджапIэм икIэлэеджакIохэм афызэхащагъэр.

Iофтхьабзэм икIэщакIохэу бзэджа­шIэхэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ыкIи АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ пшъэрылъэу яIагъэр хэбзэнчъэу наркотикхэр къызэрэрагъэкIокIыхэрэм игумэкIыгъохэм общественностым ынаIэ тырырагъэдзэныр, цIыфым ипсауныгъэкIэ ахэм яягъэу къакIорэр ныбжьыкIэхэм зэхягъэшIэгъэныр ары. Iофтхьабзэм дакIоу мы гумэкIыгъом епхыгъэу АР-м и Камернэ музыкальнэ театрэ ыгъэуцугъэ спектаклэу «Остановиться вовремя» зыфиIорэр кIэлэеджакIохэм къафагъэлъэгъуагъ.

— Наркотикхэм апэшIуекIогъэным епхыгъэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр ныбжьыкIэхэм афызэхэщэгъэнхэм бзэ­джашIэхэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм лъэшэу ынаIэ тет. Федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэу МВД-м, УФСИН-м, Къэралыгъо Советым – Хасэм, гъэсэныгъэмкIэ, культурэмкIэ министерствэхэм, наркологие диспансерым, наркотикхэм апэшIуекIорэ организациехэм ямежведомственнэ проектэу «Остановиться вовремя» зыфиIорэм иIофшIэн хахьэу АР-м и Камернэ музыкальнэ театрэ мы цIэр иIэу спектаклэ ыгъэуцугъ. НыбжьыкIэхэм хэбзэнчъэу наркотикхэр къызэ­рэрагъэкIокIыхэрэр, пыщагъэхэ зэрэхъу­хэрэр, мы лъэныкъомкIэ бзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэм пшъэдэкIыжьэу арагъэ­хьырэр спектаклэм къыщыреIотыкIы, — къыIуагъ бзэджашIэхэм пшъэдэ­кIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипресс-къулыкъу ипащэу Виктор Марковым.

Iофтхьабзэм осэшIу къыфишIыгъ зыныбжь имыкъугъэхэм яIофхэмкIэ подразделением икъулыкъушIэу Анастасия Колесниковам.

— Гукъау нахь мышIэми, зыныбжь имыкъугъэхэм ыкIи ныбжьыкIэхэм икъоу къагурыIорэп наркотикым епхыгъэу бзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэм пшъэдэ­кIыжьэу ахьын алъэкIыщтыр. УФ-м и Уголовнэ кодекс истатьяу 228-м къызэ­ригъэнафэрэмкIэ, илъэси 8-м къыщегъэ­жьагъэу илъэс 12 нэсэу хьапс мыщ пылъ. Наркотикым епхыгъэ бзэджэшIагъэхэр ыкIи хэбзэукъоныгъэхэр нахь макIэ шIыгъэнхэмкIэ мыщ фэдэ Iоф­тхьабзэхэм яшIогъэшхо къэкIонэу сэ­гугъэ, — къыIуагъ подразделением икъулыкъушIэ.

КъэIогъэн фае, пьесэр зытхыгъэр ГъэIорышIапIэм ипресс-къулыкъу ипащэу Виктор Марковыр ары. Ар хъугъэ-шIэгъэ шъыпкъэм техыгъэу щыт. Наркотикым ыпкъ къикIэу хьапсым чIэсыгъэ пшъэшъэжъые ныбжьыкIэм ышъхьэ къырыкIуагъэр спектаклым къыреIотыкIы. Пшъэшъэжъыем ипсэлъыхъо наркотикхэм апыщагъэу щытыгъ, ахъщэ псынкIэ къы­ригъэгъахъэ шIоигъоу икъэщэн Iоф дэйхэм ахищагъ, наркотикыр гъэбылъы­пIэ чIыпIэхэм ащигъэтIылъыщтыгъ. Пшъэшъэжъыер псынкIэу къаубытыгъ, мыщ дэжьым ипсэлъыхъо зигъэбылъы­жьыгъ. Пшъэшъэжъыем иныбжьыкIэгъур хьапсым щигъэкIуагъ…

— Роль шъхьаIэр къэзышIыгъэ Светэ ипшъэшъэгъоу пьесэм сыхэлажьэ, — къеIуатэ АР-м и Камернэ музыкальнэ театрэ иактрисэу Кобл Зуриет. – Апэ ролэу къысфагъэзагъэм мэхьанэ естыгъэп, етIанэ пшъэшъэжъыеу ар къызыщышIыгъэм тыIуагъакIи, икъэбар къызытфеIуатэм, къызгурыIуагъ ащ имэхьанэ зыфэдэр ыкIи скIуачIэ ес­хьылIагъ. СпектаклымкIэ сипшъэшъэгъу сыд фэдизэу сеушъыигъэми, къысэдэIугъэп, ипсэлъыхъо зыригъэгъэдели, ахъщэ псынкIэр къыхихыгъ… Ащ кIэух дэй фэхъугъ. Мы спектаклым тиныбжьыкIэхэр еплъыхэмэ, ашъхьэ акъыл къихьанэу, мыщ фэдэ хэукъоныгъэхэр амышIынхэу сэгугъэ.

Наркоманиер уз хьылъэу зэрэщытыр, ащ тиныбжьыкIабэ зэрекIодылIэрэр зэхахьэм къыщыгущыIагъэхэм къаIуагъ. КъыткIэхъухьэрэ лIэужхэр ащ щыухъу­мэгъэнхэ зэрэфаер къыкIагъэтхъызэ, цIыфым ипсауныгъэ къэухъумэгъэнымкIэ зэрар езыхыщт шIыкIэхэр щыгъэзы­егъэнхэм фэшI Iофэу ашIэрэр къыраIотыкIыгъ.

ШIуагъэ къытэу наркоманием пэуцужьыгъэным фэшI мыщ епхыгъэу лэжьэрэ къулыкъухэр зэгъусэхэу, обществэр, ны-тыхэр яIэпыIэгъухэу гумэкIыгъом идэгъэзыжьын икъоу зэрэдэлэжьэнхэ, ащ пае пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр нахьыбэу зэхащэнхэ зэрэфаер зэхэщакIохэм къаIуагъ.

ТапэкIи Iофтхьабзэу «За здоровое будущее» зыфиIорэм хахьэу узыгъэгъо­зэрэ, театральнэ ыкIи спорт Iофтхьабзэхэр ныбжьыкIэхэм афызэхащэн мурад яI.

КIАРЭ Фатим.

Сурэтхэр: А. Iэшъын.