МедалитIу къахьыгъ

Сэкъатныгъэ зиIэхэм азыфагу зэхащэрэ зэнэкъокъоу «Абилимпикс-2023» зыфиIо­рэм и Лъэпкъ чемпионат Москва щыкIуагъ. Адыгеир нэбгыритIумэ къагъэлъэ­гъуагъ.

Сурэтыр: АР-м и ЛIышъхьэ и ТГ-нэкIубгъу.

КIэлэеджакIохэм язэнэкъокъу илъэныкъоу «Тхыгъэм Iоф дэшIэгъэныр» зыфиIорэмкIэ ятIо­нэрэ чIыпIэр къыдихыгъ рес­публикэм щыщ Богдан Один­цовым. «Маляр гъэлэн IофшIэныр» зыфиIорэмкIэ ящэнэрэ хъугъэ Адыгеим илIыкIоу Александр Лашиныр.

— ТикIалэхэм дэгъу дэдэу зыкъагъэлъэгъуагъ, IэпэIэсэныгъэшхо зэрахэлъыр къаушыхьатыгъ. Мы къэгъэлъэгъонышIухэр IофшIэнышхом изэфэхьысыжьых. «Абилимпиксым» хэлэжьагъэ­хэм, ахэм янэ-ятэхэм ыкIи зы­гъасэхэрэм сафэгушIо, — къыщитхыгъ Адыгэ Республи­кэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат и Телеграм-нэкIубгъо.