КIэлэцIыкIухэр ягуапэу еплъыгъэх

Къэралыгъо фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэ иIэпыIэгъукIэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием иветеранхэм ыкIи ащ хэкIодагъэхэм якIэлэцIыкIухэр Рыбинскэ нысхъэпэ театрэм икъэгъэлъэгъон рагъэблэгъагъэх.

Адыгеим имуниципальнэ образованиехэм къарыкIыгъэ кIэ­лэцIыкIухэр ны-тыхэр ягъусэхэу спектаклэхэу «Азбука вежливости», «Необыкновенное -состязание», «Муха-Цокотуха» зыфиIохэрэм яплъыгъэх.

КIэлэцIыкIухэм алъэгъугъэр лъэшэу агу зэрэрихьыгъэм ишы­хьат зэпымыоу ны-тыхэм къа­зэрафаIотэжьыгъэр ыкIи нэпэ­еплъ сурэтхэр зэрэзытырахыгъэ­хэр. Апэрэу нысхъэпэ театрэм къеблэгъагъэхэр сабыйхэм къа­­хэкIыгъ, ахэмкIэ мыр мэфэкI шъыпкъэ хъугъэ ыкIи агу къи­нэжьыщт.

Фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэ иIофышIэхэм яшIуа­гъэкIэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием иветеранхэм ыкIи ащ хэкIодагъэхэм яунагъохэр пшысэм идунай хэгъозэнхэ, зэгъусэхэу яуахътэ агъэкIон алъэкIыгъ.

Сурэтхэр: Фондым ителеграм нэкIубгъу.