Адыгэ культурэм и Маф

2023-рэ илъэсым чъэпыогъум и 26-м Пушкиным и Унэу Мые­къуапэ дэтым адыгэ культурэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр щызэхащэщтых.

Сурэтыр: А. Балабась.

Мы мафэм адыгэ IэпэIасэхэм яIэшIагъэ­хэм якъэгъэлъэгъон къызэIуа­хыщт, флэшмоб зэхащэщт, адыгэ шхыныгъохэм аха­гъэ­Iэщтых, мэфэкI концерт щыIэщт. Сыхьатыр 2-м Iофтхьабзэр рагъэ­жьэщт. АР-м лъэпкъ Iоф­хэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъу­хэм адыряIэ зэпхыныгъэ­хэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет республикэм щы­псэухэрэри хьакIэ­хэри мэфэкI Iоф­тхьабзэхэм арегъэблагъэх!