Апэрэ едзыгъор аухыгъ

ФутболымкIэ Урысыем изэнэкъокъу иятIонэрэ лигэ хэт командэхэм зичэзыу ешIэгъухэр яIагъэх. Апэрэ едзыгъом къыдыхэлъытэгъэ аужырэ ешIэгъоу Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» иIагъэр станицэу Павловскэр къэзыгъэлъэгъорэ «Кубань Холдингым» шIуихьыгъ.

«Зэкъошныгъ» – «Кубань Холдинг» 0:1 (0:0).

ХьакIэхэм пенальтикIэ Iэгуаор къэлапчъэм дадзагъ. Командэхэм зэфэдэ ешIакIэ къагъэлъэгъуагъ, ау «Кубань Холдингыр» лъэныкъо зырызхэмкIэ нахь лъэшыгъ, гущыIэм пае, къэлапчъэм нахьыбэрэ дэуагъ. Пчъагъэр зэфэдизэу ешIэгъур аухымэ «Зэкъошныгъэм» пэрытыныгъэ ыIыгъыщтыгъ, ау ар тикомандэ къыдэхъугъэп, ятIонэрэ чIыпIэм щытэу зэнэкъокъум иапэ­рэ уцугъо ыухыгъ. ЗэкIэмкIи Iэгоуи 8 ныIэп къэлапчъэм дидзагъэр, къыфыдадзагъэри бэп — 9. Арэу щыт нахь мышIэми, текIоныгъи 7 къыдихыгъ, зэIукIэгъуи 3 шIуахьыгъ, ешIэгъуи 2-р зэфэдизэу ыухыгъ. ЗэIукIэгъум ыуж щыIэгъэ пресс-конференцием «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьа­Iэу Беслан Аджинджал къызэрэщиIуагъэмкIэ, зэфэхьысыжьхэм уагъэрэзэнэу щыт.

Командэхэр зыдэщыт чIыпIэ­хэр ыкIи очко пчъагъэу рагъэ­къугъэр:

1. «Кубань Холдинг» — 24.
2. «Зэкъошныгъ» — 23.
3. «Рубин» — 21.
4. «Севастополь» — 20.
5. «Биолог-Новокубанск» — 15.
6. «СКА» — 13.
7. «Динамо Ставрополь» — 4.

Джы анахь гъэшIэгъоным ты­лъыплъэщт. Якласс хагъэхъоным пае командэ анахь дэгъуи 6-м зы купыкIэ агъэпсыгъ. Ащ хэхьагъэх: «Машук-КМВ», «Кубань Холдинг», «Рубин», «Зэкъош­ныгъ», «Легион», «Астрахань». Командэхэм очко пчъагъэу рагъэкъугъэр зэфэдизэп. «Зэкъошныгъэр» я 4-рэ чIыпIэм щытэу зэнэкъокъум иятIонэрэ едзыгъо ригъэжьэщт, ау очко пчъагъэу иIэмкIэ ятIонэрэ ыкIи ящэнэрэ командэхэм афэдиз. Очкоуи 3-кIэ зэкIэми апэ итыр «Машук-КМВ» зыфиIорэр ары.

«Зэкъошныгъэм» иIэщт ешIэгъухэр пэшIорыгъэшъэу:
«Легион» — «Зэкъошныгъ» (чъэпыогъум и 22-м), «Зэкъошныгъ» — «Астрахань» (чъэпыогъум и 29-м), «Машук-КМВ» — «Зэкъошныгъ» (шэкIогъум и 5-м), «Зэкъошныгъ» — «Легион» (шэкIогъум и 12-м), «Астрахань» — «Зэкъошныгъ» (шэкIогъум 19-м), «Зэкъош­ныгъ» — «Машук-КМВ» (шэкIо­гъум и 25-м).