ЯтIонэрэу шIуахьыгъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зэрылъ зэнэкъокъум ия 13-рэ тур къыдыхэлъытэгъэ ешIэгъухэр командэхэм яIагъэх.

Анахь мэхьанэшхо зиIэ зэIукIэгъур Красногвардейскэ районым щыкIуагъ, «Кавказыр» «Чэчэнаим» IукIагъ. Теуцожь районым икомандэ мы ешIэгъум дэгъоу зыфигъэхьазырыгъ ыкIи 5:4-у текIоныгъэр къыдихыгъ. Турнирым пэрытныгъэ щызыIыгъ красногвардейскэхэм ятIонэрэу къатекIуагъэх. «Кавказыр» чемпионствэм, ар хэгъэкIи, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэным пае тапэкIэ джы мыщ фэдэ хэукъоныгъэ ышIы хъущтэп. Джырэ уахътэм зэнэкъокъум текIоныгъэр къыщыдэзыхыщтыр къэшIэгъуай.

«Адыгэкъалэ» «Мыекъуапэ» дешIагъ ыкIи 4:1-у текIоныгъэр къыдихыгъ. «Тэхъутэмыкъуаер» Джэджэ районым икомандэу «Сириусым» IукIагъ ыкIи 5:0-у къышIуихьыгъ.

Я 14-рэ турым къыдыхэлъытагъэу чъэпыогъум и 21-м Адыгэ къэралыгъо университетым икомандэ «Кавказым», «Тэхъутэмыкъуаер» «Урожаим» адешIэщтых. Чъэпыогъум и 22-м «Адыгэкъалэ» «Кощхьаблэм», «Чэчэнаир» «Сириусым» аIукIэщтых.

Командэхэр зыдэ­щыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъа­гъэу рагъэкъугъэр:

1. «Кавказ» — 24.
2. «Чэчэнай» — 24.
3. «АГУ» — 19.
4. «Урожай» — 15.
5. «Кощхьабл» — 15.
6. «Тэхъутэмыкъуай» — 15.
7. «Адыгэкъал» — 13.
8. «Сириус» — 6.
9. «Мыекъуапэ» — 3.

Къыхэгъэщыгъэн фае, командэхэм ешIэгъу пчъагъэу яIагъэр зэфэдизэп.