Мыекъуапэ икомандэ хэлажьэ

Лъэс зекIонымкIэ Урысыем изэнэкъокъу чъэпы­огъум и 15-м рагъэжьагъ. Ащ кIэщакIо фэхъугъ общественнэ организациеу «Лига здоровья нации» зыфиIорэр. Хабзэ зэрэхъугъэу, мы Iофтхьабзэм хэлажьэ ыкIи текIоныгъэм фэбанэ республикэм икомандэу «Мыекъуапэ 01-р».

ЗэхэщакIохэм къызэраIуагъэмкIэ, зэнэкъокъум командэ 2700-м ехъу хэлажьэ, ахэм нэбгырэ мин 65-м шIокIэу ахэт. Адыгеим илIыкIохэм лъэныкъоу «Муниципальнэ командэхэр» зыфиIорэм зыщаушэты. ТекIоныгъэр къыдэзыхын зылъэкIыщт командэхэм япчъагъэ 491-рэ мэхъу. Ахэм зэу ащыщ Мыекъуапэ къэзыгъэлъагъорэр. Республикэм икъэлэ шъхьаIэ илIыкIохэр ятIонэрэу Урысыем ичемпионат хэлажьэх, блэкIыгъэ илъэсым тикомандэ яплIэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Хэукъоныгъэу ышIыгъэхэм ядэгъэзыжьын ар дэлэжьагъ ыкIи 2023-рэ илъэсым икIымафэрэ игъэмафэрэ зэхащэгъэ зэнэкъокъухэм ащатекIуагъ.

Джы мы илъэсымкIэ анахь мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьабзэм ти­республикэ илIыкIохэм зыщаушэ­тыщт, ар шIэкIогъум и 15-м нэс кIощт. Мыекъуапэ щыпсэурэ нэбгырэ 27-рэ тикомандэ хэт. Ахэм зэкIэми лъэс зекIоныр агу рехьы, нэбгырэ пэпчъ зы мафэм лъэбэкъу мин 25-м нахь мымакIэу къекIу, ар зэкIэмкIи километрэ 18 мэхъу.