Iофтхьабзэм шъухэлэжьэнэу шъурагъэблагъэ

Урысые физкультурэ-спорт комплексэу «IофшIэным ыкIи зыкъэухъумэжьыгъэным сафэхьазыр» зыфиIо­рэм итхьамафэ шъухэлэжьэнэу зэхэщакIохэм шъура­гъэблагъэ. Мыщ икIэщакIор Мыекъуапэ физи­ческэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ары.

Iофтхьабзэм зыщызыушэты зышIоигъохэм «www.orgeo.ru-м» зыщатхын алъэкIыщт. Ау ащ ыпэкIэ комплексым иофициальнэ сайтэу «www.gto.ru» зыфиIорэм регистрациер щыпкIун фае. Ащ ыуж шапхъэхэм ятын хэлэжьэщтым зыми фэмыдэ ежь иномер къыратыщт.

ЗэхэщакIохэм зэрагъэнэфагъэу шапхъэхэм ятын хэлэжьэнхэ алъэкIыщт илъэси 6-м къыщегъэжьагъэу 90-м нэс зыныбжьыхэр. Зэфэхьысыжьхэм ялъытыгъэу ахэм дышъэ, тыжьын ыкIи дээрз бгъэхалъхьэхэр къаратыщтых.

Урысые физкультурэ-спорт комплексэу «IофшIэным ыкIи зыкъэу­хъумэжьыгъэным сафэхьазыр» зыфиIорэр мазэм иаужырэ мафэхэм зэхащэ, Iоныгъом рагъэкIокIыгъэм Мыекъуапэ щыпсэурэ нэбгырэ 41-мэ зыщаушэтыгъ.