«ТегъэкIапI»

Арэущтэу зэджэгъэхэ гупчэу психологическэ IэпыIэгъу зыщарагъэгъотырэр Мыекъопэ политехническэ техникумым мэфэкI шIыкIэм тетэу бэмышIэу къыщызэIуахыгъ.

КIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ зыхэлэжьэхэрэ Урысые общественнэ-къэралыгъо движениеу «Движение первых» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу юридическэ лицэхэм ыкIи унэе предпринимательхэм ныбжьыкIэхэм япIун фытегъэпсыхьэгъэ федеральнэ бюджет грантхэр къыдэхыгъэнымкIэ зэнэкъокъу зэхащэгъагъ. ЕджэпIэ 759-у текIоныгъэр ащ къыщыдэзыхыгъэхэм Мыекъопэ политехническэ техникумыр ахэфагъ. Федеральнэ проектэу «Урысые Федерацием щыпсэухэрэр пат­риотхэу пIугъэнхэр» зыфи­Iорэмрэ лъэпкъ проектэу «Гъэ­сэныгъэмрэ» ягъэцэкIэн а Iоф­тхьабзэм къыделъытэ.

Психологическэ IэпыIэгъу зыщарагъэгъотырэ гупчэу «ТегъэкIапI» зыфиIорэм ипроектэу техникумым ыгъэхьазырыгъэр псауныгъэм икъэухъу­мэн, цIыфыр зыпылъыжьыным афэгъэ­хьыгъ, ащ апэрэ грантыр къыдихыгъ — сомэ миллионрэ мин 721-рэ. Проектым ипшъэ­рылъ цIыфхэр зыфэсакъыжьынхэм ыкIи зыгъэпсэфыгъо уахътэр тэрэзэу агъэкIоным, психологым зыIуагъэкIэным афэщэгъэнхэр ыкIи тренингхэм, се­ми­нархэм ахэгъэлэжьэгъэнхэр ары. Гухэ­лъэу гупчэм иIэхэм ащыщых юристхэм, наркологхэм, пси­хиатрэхэм, очылхэм, Адыгэ Республикэм ицIыф пэ­рытхэм зэпхыныгъэхэр адашIынхэр, адэлэжьэнхэр.

«Тэ тицыхьэ телъ гупчэм ифэIо-фашIэхэу, цIыфхэм социальнэ-психологическэ IэпыIэгъоу ядгъэкIыщтым студентхэмкIи, кIэлэегъа­джэхэмкIи, станицэу Ханскэм щыпсэухэрэмкIи мэхьанэ зэриIэм. ЩыIэныгъэ ехьыжьа­гъэм къыздихьырэ гумэкIыгъохэм чIыпIэ къин цIыфхэр рагъэуцохэу мэхъу, ахэм IэпыIэгъу ящыкIагъ. Ахэм афэдэхэм къахэтщы­жьынхэр пшъэрылъэу тиIэхэм ащыщ, — къыIотагъ Мыекъопэ политехническэ техникумым ипащэу Делэкъо Вячеслав.

МэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъ Урысые общественнэ-къэралыгъо движениеу «Движение первых» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэ и Совет ипащэу Ованес Шекерьянц.

«Мы проектыр гъэшIэгъон дэд, детэгъаштэ. СшIошъ мэхъу тиорганизацие гъусэныгъэ дышъуиIэу гъэхъагъэхэр зэрэшъушIыщтхэм, тэ ренэу IэпыIэгъу ты­къышъуфэхъущт!» — зэхахьэм хэлажьэрэмэ къари­Iуагъ Ованес Шекерьянц.

Мы организацием илъэсих зыныбжьым къыщегъэжьагъэу хагъахьэх, зыныбжь икъугъэхэри имыкъугъэхэри Iофтхьабзэу зэхащэхэрэм ахэлэжьэнхэ амал яI, къэралыгъом яшIуагъэ рагъэ­кIын алъэкIыщт.