СурэтышIым икъэгъэлъэгъон

Адыгэ Республикэм исурэт къэгъэлъэгъуапIэ непэ къыщызэIуахы сурэтышIэу Къуанэ Аслъан ыныбжь илъэс 80 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр.

ЛIэшIэгъуныкъом къыкIоцI Къуанэ Аслъан исэнэхьат фэшъыпкъэу итворчествэ ылэ­жьыгъ. ЩыIэныгъэ гъогум щи­лъэгъугъэр тхьапэм ригъэкIугъ. Ар графикэм ыкIи живописым лъэшэу афэIаз.

Аслъан исурэтхэм адыгэ лъэпкъым ищыIэныгъэ гъогу къащырегъэлъэгъукIы, гъэшIэ хъугъэ-шIагъэхэм адыгэхэр зэ­ряхъулIэхэрэр — псэемыблэжьхэу зэрыщытхэр нэрылъэгъу къытфешIы. Лъапсэр зыгъэпы­тэрэ цIыфым лIэужхэр зэрепхых, цIыфхэр зэфещэх.
IэпэIасэм исурэтшIыгъэхэр лъэгъупхъэх. Играфическэ Iоф­шIэгъэ ин пэпчъ адыгэ лъэп­къым ищыIэкIэ-псэукIэ къы­щыреIотыкIы.

СурэтышIым иIофшIагъэхэр шэкIогъум и 12-м нэс къагъэлъэгъощтых. ШIоигъоныгъэ зиIэхэр ащ еплъынхэу рагъэ­благъэх.

Лъэпшъыкъо Фатим.