МедалиплI къахьыгъ

Мы спорт лъэпкъымкIэ турнирэу «Олимпийские надежды» зыфиIорэр Москва щыкIуагъ. Илъэс 13 — 15, 13 — 17 зыныбжь кIэлэ ныбжьыкIэхэр ыкIи пшъашъэхэр ащ хэлэжьагъэх.

Зэнэкъокъухэм защаушэтыгъ олимпийскэ резервымкIэ спорт еджапIэу М.Н. Чыржьыным ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъасэхэрэм. Тиспортсменхэм гъэхъэгъэшIухэр ашIыгъэх, медалиплI къахьыгъ.

ТекIоныгъэр къыдахыгъ Бырдж Айдэмыррэ Роман Оглырэ. ЯтIонэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ Глеб Немовым, ящэнэрэ хъугъэ Сихъу Тамерлан. Iофтхьабзэм спортсмени 150-рэ хэлэжьагъ.