Тикомандэ текIоныгъэр къыдихыгъ

Урысыем ичемпионат хэлэжьэрэ «АГУ-Адыифыр» Ставрополь икомандэу «Ставро­польем» дешIагъ ыкIи текIоныгъэр къыдихыгъ. Ащ ишIуагъэкIэ я 7-рэ чIыпIэм къэкIуагъ.

«Ставрополье» (Ставрополь) — «АГУ-Адыиф» (Мыекъуапэ) — 38:40.

ЕшIэгъур гъэшIэгъонэу, узыIэпищэу кIуагъэ. Мыщ еплъынэу къэкIуагъэхэм Iэгуаор гъогогъу 78-рэ къэлапчъэм зэрэдадзагъэр алъэгъугъ. Адыгеим игандболисткэхэр сыд фэдэ чIыпIэ къин ифагъэхэми, къызэрэзэкIэмыкIохэрэр зэIукIэгъум къыушыхьатыгъ. Апэрэ таймым ыуж бысымхэр IэгоуищкIэ ыпэ итыгъэх. Ау ятIонэрэм Наталия Дерипаскэр зипэщэ командэм ешIэкIэ дахэ къыгъэлъэгъуагъ ыкIи къытефэу текIоныгъэр къыдихын ылъэкIыгъ.

Хабзэ зэрэхъугъэу, типшъа­шъэхэм анахь къахэщыгъэр ­Алиса Дворцеваяр ары. Я 7-рэ турым ыуж Iэгуаоу къэлапчъэм дидзагъэм ипчъагъэкIэ, зэкIэмкIи 61рэ, тигандболисткэ Суперлигэм пэрытныгъэр щиIыгъ. Ставрополь щыкIогъэ зэIукIэгъум гъогогъу 12-рэ Iэгуаор къэлапчъэм щы­дидзагъ, ыдзыгъэм щыщэу процент 69-р къэлапчъэм дэфагъ.

«АГУ-Адыифым» хэтхэм ­Iэгоо пчъагъэу дадзагъэр:

Дворцеваяр — 12, Кобл — 6, Болоба, Краснокутскаяр, Алексеевар — 5, Бондаренкэр — 3, Голуновар, Томилинар — 2.
Командэхэр зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъагъэу рагъэкъугъэр:

1. «Ростов-Дон» — 14.
2. «Лада» — 14.
3. «ЦСКА» — 12.
4. «Астраханочка» — 10.
5. «Черноморочка» — 10.
6. «Кубань» — 8.
7. «АГУ-Адыиф» — 6.
8. «Динамо-Синара» — 4.
9. «Звезда» — 4.
10. «Луч» — 2.
11. «Ставрополье» — 0.
12. «Университет» — 0.

Чъэпыогъум и 19-м пчыхьэм сыхьатыр 6-м «АГУ-Адыифыр» «Динамо-Синара» Мыекъуапэ щыIукIэщт.