Программэхэм къадыхэлъытагъэу

Къоджэ псэупIэхэм ягъогухэм язытет бэкIэ епхыгъ ахэм ащыпсэухэрэм ящыIакIэ зыфэдэщтыр. Социальнэ мэхьанэ зиIэ учреждениехэр апэчыжьэхэу, ахэм якIолIэнхэм пае гъогу кIыхьэ акIоу бэрэ къыхэкIы. Ащ фэшI шапхъэхэм адиштэрэ гъогу дэгъухэр афэшIыгъэнхэм аужырэ илъэсхэм къэралыгъом лъэшэу ынаIэ тет.

Урысые Федерацием щатIупщыгъэ къэралыгъо программэу «Къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэхэр ягъэшIыгъэнхэр» зыфи­Iорэм къыдыхэлъытагъэу мы лъэныкъомкIэ шъолъырхэм ащызэшIуахырэр бэ.

— 2021— 2022-рэ илъэсхэм мы программэм ишIуагъэкIэ къоджэ псэупIэхэм яавтомобиль гъогу километрэ 480-рэ гъэкIэжьыгъэ е кIэу шIыгъэ хъугъэ. 2023-м шъолъыр 41-мэ гъогу Iахьи 158-рэ ащагъэцэкIэжьынэу щыт. Ар километрэ 343-рэ мэхъу, — къыIуагъ Федеральнэ гъогу агентствэм ипащэу Роман Новиковым.

Пшъэрылъ шъхьаIэр къуаджэ­хэм, къутырхэм, поселкэхэм ащыпсэухэрэм гъогу тэрэзхэр яIэнхэр, илъэсым иуахътэ емы­лъытыгъэу ахэр агъэфедэнхэ алъэкIыныр ары. Ащ имыза­къоу, шапхъэхэм адиштэу шIыгъэ гъогу дэгъухэр мэкъумэщ-фермер хъызмэтшIапIэхэм, унагъо­хэм ящагу хъызмэтхэм заушъом­бгъуным фэIорышIэщтых.

— Къоджэ гъогухэм язэтегъэпсыхьан тынаIэ тетын фае. Ахэм ащыпсэухэрэмкIэ ащ мэхьанэшхо иI. ШэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогу дэгъухэм цIыфхэм язекIон къызэригъэ­псынкIэрэм имызакъоу, социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэм якIолIэнхэр нахь Iэрыфэгъу къафашIы, — къыIуагъ УФ-м и Къэралыгъо Думэ чIыгу ыкIи мылъку зэфыщытыкIэхэмкIэ и Комитет ипащэ игуадзэу Сергей Тен.

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъон­чъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэми къоджэ псэупIэхэм ятранспорт инфраструктурэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ ишIогъэшхо къэкIуагъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу къуа­джэхэм, къутырхэм, станицэхэм ягъогухэр етIупщыгъэу агъэ­кIэжьых.

ГущыIэм пае, Адыгэ Респуб­ликэм пIалъэм ыпэ итхэу гъогу километрэ 35,43-рэ, ар чIыпIэ 15, мы илъэсым щагъэцэкIэ­жьыгъ. Ащ сомэ миллион 496-рэ пэIухьагъ. Ахэр шъолъыр мэхьанэ зиIэ гъогоу псэупIэхэр зэпызычыхэрэр ары.

АгъэкIэжьыгъэхэм ащыщых Мыекъопэ районымкIэ поселкэу Табачнэр, къутырхэу Дьяковыр, Гражданскэр зэпызычыхэрэр. Джащ фэдэу агъэцэкIэжьыгъ Шэуджэн районымкIэ къуаджэу Джыракъые, поселкэу Заревэм, къутырэу Свободный трудым ягъогухэм яIахьхэр.

Сурэтыр: «Адыгеяавтодор»