КъыдагъэкIырэм хагъэхъуагъ

Хьапсым чIэсхэм IофшIэн ягъэгъоты­гъэ­ным­кIэ ыкIи къыдагъэкIырэ продукцием хагъэхъонымкIэ амалэу щыIэхэм защытегу­щыIэгъэхэ Iэнэ хъурае бзэджашIэхэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм зэхищагъ.


Ащ хэлэжьагъэх ГъэIорышIапIэм иIофышIэхэр, промышленникхэм ыкIи предпринимательхэм я Урысые союз, шъолъырым ибизнес-сообществэ ялIыкIохэр. Iофыгъо шъхьаIэу зытегущыIагъэхэм ащыщых хьапсым къыщыдагъэкIырэ продукцием зегъэу­шъомбгъугъэныр, уголовнэ-гъэцэкIэкIо системэм лъэкIэу иIэм хэгъэхъогъэным бизнес-сообществэр къыхэгъэлэжьэгъэныр, Iоф­шIэпIэ чIыпIакIэхэр гъэпсыгъэнхэр.

Iофтхьабзэр зэрищагъ ГъэIорышIапIэм ипресс-къулыкъу ипащэу Виктор Марковым.

Хьапсым чIэсхэм Iоф зыщашIэрэ учреждениехэм игъэкIотыгъэу къатегущыIагъ ведомствэм иотдел ипащэу Галина Татаровар. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, мы мафэм зыщагъэпщынэхэрэ учреждениехэм япхыгъэу Iоф зыщашIэрэ гупчи 4 Адыгеим ит. Ахэр продукцие зэмылIэужыгъохэм якъыдэгъэкIын лъэшэу пылъых. 2023-рэ илъэсым чъэпыогъум и 1-м ехъулIэу къыдагъэкIыгъэм ыкIи фэIо-фашIэу афагъэцэкIагъэм ауасэ сомэ миллион 54-м ехъугъ. Анахьэу ахэр зыфэгъэзагъэхэр гъучIым, пхъэм, пластмассэм ахэшIыкIыгъэ пкъыгъохэм, мэкъумэщ продукцием якъыдэгъэкIын, щыгъынхэм ядын ары.

2022-рэ илъэсым къэралыгъо хэбзэ къулыкъухэмрэ ГъэIорышIапIэмрэ язэдэлэжьэныгъэ къыдыхэлъытагъэу продукциеу къыдагъэкIыгъэм ыкIи фэIо-фашIэу фагъэцэкIагъэм тефагъэр сомэ миллиони 6-м ехъу. Къэралыгъо хэбзэ къулыкъухэм алъэ­ныкъокIэ фэIо-фашIэу агъэцэкIагъэм сомэ мин 885,8-рэ ыуас. Бизнес сообществэмрэ ГъэIорышIапIэмрэ зэрэзэдэлажьэхэрэм ишIуагъэкIэ 2022-рэ илъэсым продукциеу къыдагъэкIыгъэр ыкIи фэIо-фашIэу афагъэцэкIагъэр сомэ миллион 36-м ехъу.

ГъэIорышIапIэм епхыгъэ учреждениехэм нэкъокъоным лъэшэу ыуж итых ыкIи продукциеу къыдагъэкIырэм зырагъэушъомбгъуным фэшI ренэу кIэ горэхэр къаугупшысых. ГущыIэм пае, ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ пIалъэм къыриубытэу пкъыгъуи 6-мэ яшIын кIэу яIофшIэн къыхэхьагъ (гъучIым хэшIыкIыгъэ «вагончикыр», хэушъхьафыкIыгъэ щыгъыныр, керамзит блокыр, IофшIэкIо щыгъы­ныр, физкультурэ зыщашIырэ алырэгъур ыкIи шIухьафтын къэмланэр).

Продукцием икъыдэгъэкIынкIэ къэралыгъо зэзэгъыныгъэм хахьэу муниципальнэ чIыпIэхэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэм фэшI ГъэIорышIапIэм ипроизводственнэ участкэу ИК-2-м Адыгэкъалэ иадминистрацие ищыкIэгъэ тIысыпIэхэр ыкIи хэкIидзапIэхэр фишIыгъэх, продукцием идэгъугъи ыгъэрэзагъэх.

Хьапсым чIэсхэм сэнэхьат зэфэшъхьафхэр зэрагъэгъотынхэмкIэ мыщ фэдэ учреждениехэм япхыгъэхэ училищхэм мэхьанэ­шхо яIэу щыт. Хьапс зытелъхэм Iоф зэрарагъашIэрэм имызакъоу, ахэм атыралъхьэгъэ пIалъэр аухэу мыщ къыдэкIыжьхэмэ, ашъхьэ зыгорэущтэу аIыгъыжьынымкIэ сэнэхьатэу зэрагъэгъотыгъэм ишIуагъэ къызэрякIыжьыщтым щэч хэлъэп.

Iэнэ хъураем иIофшIэн хахьэу хьапсым чIэсхэм ежь аIэкIэ къыдагъэкIыгъэ продукциер къагъэлъэгъуагъ.

Зэхэсыгъом къыщыгущыIагъэх АР-м ипредпринимательхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Уполномоченнэу Къонэ Азэмат, Урысыем юстициемкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм илIыкIоу Дмитрий Головноир, АР-м ибизнес сообществэ илIыкIохэу Тхьаркъохъо Пщымаф, КIыкI Артур, нэмыкIхэри. ГъэIорышIапIэм къыдигъэкIырэ продукцием ахэм осэшIу фашIыгъ. Бизнес сообществэр къыхагъэлажьэзэ ГъэIорышIапIэм иучреждениехэм къыдагъэкIырэ продукцием иIугъэкIынкIэ Iэпы­Iэгъу зэрафэхъущтхэр къаIуагъ.

КIАРЭ Фатим.

Сурэтыр: А. Iэшъын