Волгоград щызэнэкъокъугъэх

Мы спорт лъэпкъымкIэ зэнэкъокъоу «Дышъэ бжыхь» зыфиIорэр къалэу Волгоград щы­кIуагъ. Мыекъуапэ испорсменкэхэм гъэхъэгъэшIухэр ашIыгъэх, шъхьэрышъхьэ зэнэкъо­къухэм медаль 45-рэ къащахьыгъ, джащ фэ-дэу купхэм азыфагу хагъэунэфыкIырэ чIыпIи 6 къафагъэшъошагъ.

Мыекъуапэ испорт еджапIэу N 2-м зыщызыгъасэхэрэм Адыгеир къагъэлъэгъуагъ. Тренерхэу Яна Кострэ Людмила Кошевамрэ яшIуагъэкIэ тигимнасткэхэм зэнэкъокъум дэгъу дэдэу зыфагъэхьазырын алъэкIыгъ ыкIи зэкIэми хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъ.

Типшъашъэхэм ыкIи ахэм ятренерхэм тафэгушIо, тапэкIи мыщ фэдэ гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэу афэтэIо.