Никита Солохиным текIоныгъэр къыдихыгъ

Мы спорт лъэпкъымкIэ чемпионхэм я Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ турнир къалэу Екатеринбург щыкIуагъ.

ЕсынымкIэ, зэдегъэштэн есынымкIэ ыкIи псым хэпкIэгъэнымкIэ зэнэкъокъухэм Урысыем ишъолъыр 33-мэ ыкIи Монголием яспортсмен ныбжьыкIэхэр хэлэжьагъэх.

Iофтхьабзэм зыщызыушэтыгъэхэм къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, мы зэнэкъокъур Олимпиадэ джэгунхэм афэдагъ. Мэфищрэ кIогъэ турнирым нэбгырэ 7500-мэ зыщаушэтыгъ.

Адыгеир къэзыгъэлъэгъуагъэр спорт еджапIэу В.С. Максимовым ыцIэ зыхьырэр ары. Нина ыкIи Иван Говорковхэм агъэсэрэ спорт­сменхэм зэфэхьысыжь дэгъухэр яIэх. Купхэм язэнэкъокъу я 4-рэ чIыпIэр къыщыдахыгъ, джащ фэдэу я 6-рэ, я 11-рэ ыкIи я 13-рэ чIыпIэхэр къафагъэшъошагъэх. Ау анахь гъэхъэгъэшIу зышIыгъэр Никита Солохиныр ары, ащ балли 138-рэ ригъэкъугъ ыкIи текIоныгъэр къыдихыгъ.