Пшъашъэхэр зэнэкъокъугъэх

ВолейболымкIэ турнир гъэшIэгъон Мыекъопэ районым щыкIуагъ. 2007 — 2009-рэ илъэсхэм къэхъугъэ пшъашъэхэр зэнэкъокъугъэх.

Спорт еджапIэу «Олимпым» щыкIогъэ ешIэгъухэм команди 7 ахэлэжьагъ. ЧIы­пIэ командитIум адакIоу Но­вороссийскэ, Абинскэ, Мыекъуапэ, Еджэркъуае ыкIи станицэу Старовеличковскэм ялIыкIохэм амалэу аIэкIэлъыр къагъэлъэгъуагъ.

Турнирыр мэфищрэ кIуагъэ. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, те­кIоныгъэр Новороссийскэ икомандэ къыдихыгъ. Мые­къопэ пшъашъэхэр ятIонэ-
рэх, ящэнэрэ чIыпIэр поселкэу Тульскэм икомандэ фагъэшъошагъ.