Команди 4 хэлэжьагъ

Адыгеир зызэхащагъэр илъэс 32-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум команди 4-мэ зыщаушэтыгъ.

МэфитIурэ кIогъэ турнирым хэлэжьагъэх Мыекъопэ «Титаныр», Краснодар краир къэзы­гъэлъэгъорэ «Северские волки» ыкIи «Леопарды» зыфи­Iо­хэрэр, ткъош Къэбэртэе-Бэлъ­къар Рес­публикэм икомандэу «Налщык». Командэхэр зэрызэ зэIу­кIагъэх. «Налщык» за­къор ары ешIэгъухэм зэкIэми текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэр ыкIи тефэу Кубо­кыр фагъэшъошагъ. ЯтIонэрэ хъугъэ Шъачэ икомандэу «Леопарды». Ящэнэрэ чIыпIэр зэдагощыгъ «Титаным» ыкIи станицэу Северскэр къэзыгъэлъэ­гъорэ «Северские волки» зыфиIорэм.