Шыгъачъэм мэфэкIыр къыгъэбаигъ

Адыгэ Республикэр зызэхащагъэр илъэс 32-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ шыгъачъэр республикэ ипподромым щыкIуагъ. Анахь агъэлъэпIэрэ шы лъэпкъхэр гъогогъуи 8-рэ къызэдэчъагъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм, Адыгеим иминистрэхэм я Кабинет, Урысыем Iоф­шIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу МэщбэшIэ Ис­хьакъ, Хэгъэгум иухъумакIохэм, джащ фэдэу Кубэщыч зэшхэу Хьасанрэ Шумафрэ яшIэжь афэгъэхьыгъэ шIухьафтынхэм афэбэнагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ишIухьафтын сомэ мин 500 илъыгъ. ТекIоныгъэм и Мафэ фэдэу, мызыгъогуми текIоныгъэр къыдэзыхыгъэр Кубэщыч Анзор иш ары. Ау мы мафэм зэкIэми апэ ишъыгъэр ащ инэмыкI шэу «СлаверкIэ» заджэхэрэр ары, тесыгъэр Мырзабек Каппушевыр. АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэмрэ Адыгеим иминистрэхэм я Кабинетрэ яшIухьафтынхэр зыфагъэшъошагъэхэр мэкъумэщ хъызмэтшIапIэу С.В. Мозуляк ыцIэ зыхьырэм щаIыгъ шыхэу «Кэнди Голд» ыкIи «Голден Джей» зыфиIохэрэр ары. Ахэм атесыгъэр Байыш Айтбек.