Мэрэтыкъо Тимур ишIэжь фэгъэхьыгъагъ

БлэкIыгъэ шэмбэтым Шэуджэн районым ит къуаджэу Хьакурынэхьаблэ игурыт еджапIэ футболымкIэ зэнэ­къокъу щыкIуагъ.

Ар футболистэу Мэрэтыкъо Тимур ишIэжь фэгъэхьыгъагъ. Мыщ къе­кIолIагъэх Адыгеим ипсэу­пIэ зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ лIыкIохэр. Iоф­тхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэх Шэуджэн районым ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет, щымыIэжь спортсменым иныбджэгъухэр, игу­псэхэр.

Мэрэтыкъо Тимур илъэс 15-рэ Шэуджэн районым икомандэу «Нартым», джащ фэдэу Джэджэ районыр къэзыгъэлъэгъорэ «Умалат» зыфиIорэм ахэтэу футбол ешIагъ. Илъэс пчъагъэхэм ар ухъумакIоу ешIапIэм игупчэ итыгъ. Аужырэ илъэсхэм Хьа­курынэхьэблэ къоджэ псэупIэм иадминистрацие спортым епхыгъэу щылэжьагъ. ИIофшIэгъу­хэм къызэрэхагъэщы­рэмкIэ, спорт Iофтхьа­бзэхэм Тимур язэхэщэ­кIуагъ. Фут­болистым сабыищ къы­кIэныгъ — Азамат, Арсен ыкIи Элана.

— Мэрэтыкъо Тимур дэгъоу къэзышIэжьыхэрэм мы зэнэкъокъур зэхащагъ. ОшIэ-дэмышIэу ыкIи пэсэ дэдэу ар тхэкIыжьыгъ.

Ау ащ гъэхъагъэу иIэхэр тщыгъупшэхэрэп. Зэрэспортсмен дэгъум дакIоу, ар ныбджэгъушIугъ. Къо­джэдэсхэм лъытэныгъэ фашIыщтыгъ, хэти Iэпы­Iэгъу фэхъуным фэхьазырыгъ. ИщыIэныгъэ иунагъо, иныбджэгъухэм, футболым афигъэхьыгъ. Джащ фэдэу ар тыгухэм къарынагъ, — къыIуагъ ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ Комитетым испе­циалист шъхьаIэу Къуанэ Хъалидэ.

Тимур ишIэжь фэгъэ­хьы­гъэ зэнэкъокъур рамыгъажьэзэ, муниципальнэ образованиеу «Шэу­джэн районым» иадми­нистрацие ипащэу Аулъэ Рэщыдэ къэзэрэугъоигъэ­хэм шIуфэс къарихыгъ. Мэрэтыкъо Тимур зэлъа­шIэрэ спортсменэу ыкIи цIыфышIоу зэрэщытыгъэр, зышIэхэрэмкIэ мы Iоф­тхьа­бзэм мэхьанэшхо зэ­риIэр хигъэунэфыкIыгъ.

Зэнэкъокъум къекIолIэгъабэхэм щымыIэжь спортсменым гущыIэ фабэхэр къыфаIуагъэх.

Зэфэхьысыжьхэм ялъы­тыгъэу текIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэр нэужым къэнэфагъэх. Апэрэ чIыпIэр ыубытыгъ къуаджэу Джыракъые икомандэ, я 2-рэ ыкIи я 3-рэ чIыпIэхэр афагъэшъошагъэх Еджэркъуаерэ Джэджэ районымрэ якомандэхэм. Те­кIоныгъэр ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм дипломхэр, кубокхэр ыкIи ахъщэ шIу­хьафтынхэр аратыгъэх.

Александра Балабась.