Чъэпыогъум и 5-р — кIэлэегъаджэм и Маф

Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмкIэ иIофышIэхэу, егъэджэн Iофым иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
КIэлэегъаджэм и МафэкIэ тышъуфэгушIо!

ЦIыфми, обществэми яхэхъоныгъэкIэ гъэсэныгъэм мэхьанэшхо ратызэ къырэкIо. КIэлэегъаджэм Iофэу ышIэрэм сыдигъуи социальнэ мэхьанэшхо иIэщт, лъытэныгъэшхо фашIыщт.

Урысые Федерацием и Президент иунашъокIэ 2023-рэ илъэсыр егъэджэкIо-гъэсакIом и Илъэсэу агъэнэфагъ. Урысые педагогикэм лъапсэ фэзышIыгъэхэм ащыщэу Ушинский Константин Дмитрий ыкъор къызыхъугъэр илъэс 200 зэрэхъурэм ар епхыгъэу щыт. ЕгъэджэкIо-гъэсакIохэр ары кIэлэцIыкIухэр шIэныгъэм идунай хэзыщэхэрэр, цIыфыгъэу, культурэшхоу ахэлъымкIэ щысэтехыпIэу щытхэр.

Цифрэ технологиехэм зыщатехьэхэрэ лъэхъаным джырэ кIэлэегъаджэхэм апашъхьэ пшъэрылъыкIэхэр къеуцох. Шъо шъуишIэныгъэхэм ренэу ахэжъугъэхъон, технологическэ зэхъокIыныгъэхэм шъуалъыплъэн фаеу мэхъу.

Республикэм гъэсэныгъэмкIэ иучреждениехэр джырэ шапхъэхэм адиштэнхэмкIэ ищыкIэгъэ амалхэр непэ Адыгэ Республикэм щызэрахьэх. Республикэм игурыт еджэпIэ пстэуми цифрэ оборудованиерэ Интернетрэ яI. НыбжьыкIэ сэнаущхэм якъыхэгъэщынкIэ ыкIи ахэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ Iофышхо зэшIотхыгъ, инновационнэ площадкэхэм зятэгъэушъомбгъу, гъэсэныгъэмкIэ гупчэхэм ахэтэгъахъо. КъыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэр акъылышIонхэмкIэ, псауныгъэ пытэрэ гушъхьэлэжьыгъэ байрэ яIэнымкIэ, насыпышIонхэмкIэ тфэлъэкIырэр зэкIэ тэшIэ.

КIэлэегъэджэ лъапIэхэр! Общественнэ Iофтхьабзэхэм чанэу шъузэрахэлажьэрэм, IэпэIэсэныгъэшхо зэрэшъухэлъым, шъуиIоф шъузэрэфэшъыпкъэм, шъугу афихыгъэу кIэлэцIыкIухэм шъузэрадэлажьэрэм афэшI лъэшэу тызэрэшъуфэразэр къэтэIо.

Тыгу къыддеIэу тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, шъуиIофшIэн гъэ­хъэгъакIэхэр щышъушIынэу! КIэлэцIыкIухэм шIоу ахэшъулъхьагъэм къышъуфигъэзэжьынэу, ахэр къы­шъуфэрэзэнхэу, Адыгеими, Урысыеми яхэхъоны-
гъэ шъуиIахьышIу хэшъушIыхьанэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр