Адыгеир — спорт республик

Тишъолъыр щызэхащэрэ мэфэкIхэм зэкIэми спорт Iофтхьабзэхэр сыдигъуи къадыхэлъытагъэх. Республикэм щыпсэурэ нэбгырэ мин 236-рэ фэдизыр физическэ культурэм ыкIи спортым пыщагъэх, ар Адыгеим исым ызыныкъом нахьыб.

Мы аужырэ илъэси 5-м ахэм япчъагъэ хэпшIыкIэу нахьыбэ хъугъэ. Республикэм спорт комплексыкIэхэр зэрэщашIыгъэхэм, къызэрэщызэIуахыгъэхэм ар къы­кIэлъыкIуагъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу спорт псэолъэ 1000 фэдиз Адыгеим ит, ахэм янахьыбэр къоджэ псэупIэхэм адэтых. Мы аужырэ уахътэм спорт комплексыкIэхэр къызыдэуцуагъэхэм ащыщых къуаджэу Еджэркъуае, къутырэу Казенно-Кужорскэр, псэупIэхэу Вольнэр, Еленовскэр, Красногвардейскэр. Псауныгъэр зыщагъэпытэрэ парк цIыкIу Гъо­бэкъуае щагъэпсыгъ. Спорт площадкакIэхэр Мыекъуапэрэ къуа­джэу Блащэпсынэрэ ащашIыгъэх.

ЦIыфхэм агу рихьырэ спорт лъэпкъыкIэхэм хэхъоныгъэ ашIыным Адыгеим щыпылъых, зэкIэмкIи ахэм япчъагъэ 50-м кIахьэ. Шъхьафит бэнэным, хоккеим, фи­гурнэ катанием, фехтованием, зэдегъэштэн есыным, спорт акробатикэм, фитнес-аэробикэм, художественнэ гимнастикэм, нэ­мыкIхэм республикэм зыщаушъом­бгъу.

Ащ дакIоу Адыгеим испортсменхэр дунэе ыкIи къэралыгъо мэхьанэ зиIэ зэнэкъокъухэм чанэу ахэлажьэх, гъэхъэгъэшIухэр аща­шIых. Республикэ стадионэу «Зэкъошныгъэр» аужырэ шапхъэ­хэм адештэ, Урысыем и КъыблэкIэ ар анахь дэгъухэм ахалъытэ. Мыщ футбол ешIэгъухэр зэрэщыкIо­хэрэм имызакъоу, нэмыкI зэнэ­къокъу гъэшIэгъонхэр щызэхащэх. Джащ фэдэу физкультурэ-спорт комплексэу «IофшIэным ыкIи зыкъэухъумэжьыным сафэхьазыр» зыфиIорэм ишапхъэхэр щатых. Стадионым хьакIэщ къыщыдыхэлъытагъ, теннис ешIапIэхэр иIэх, ащ дэжь щыт шахмат клубыр агъэкIэжьыгъ.

Ау Адыгеир анахьэу зэрыгу­шхорэр ицIыфхэр, испортсменхэр ары. Ахэм ащыщ дунаим щызэ­лъашIэрэ дзюдомкIэ Мыекъопэ еджапIэр зыгъэпсыгъэ Кобл Якъубэ. Республикэм исхэм агъэ­лъапIэ самбэмкIэ дунаим гъо­гогъу пшIыкIузрэ, Европэм гъогогъуих­рэ, Урысыем гъогогъу пшIыкIубгъурэ ячемпионэу Хьасанэкъо Мурат. Зэнэкъокъу зэфэшъхьаф­хэм текIоныгъэр, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдэзыхыгъэ нэмыкI спортсмен цIэрыIохэри ти­Iэх, ахэр тиныбжьыкIэхэм ящы­сэтехыпIэх.